Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej w Sędzinku

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dn. 17.02.2010 r.

RRG.7331-201/09

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era 40754.01 Turkowo A2 na terenie części działki o nr ewid. 471/2 położonej w miejscowości Sędzinko, gmina Duszniki. 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Sędzinku

 2. Tablica ogłoszeń w Zalesiu

 3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 4. a/a (Wyt. A.L.)

 

 

Wyłożenie dokumentacji do wglądu

 

Duszniki, dnia 5 luty 2010 r.

RRG.7331-201/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Duszniki

zawiadamia

 

dokumentacja zgromadzona w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 40754.01 Turkowo A2 na działce 471/2 w Sędzinku znajduje się w Urzędzie Gminy Duszniki – pokój nr 4 – i jest dostępna do wglądu do dnia 16 lutego 2010 r. w godzinach otwarcia urzędu.

W wyżej podanym terminie strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów. Ponadto informuję, iż po tym terminie na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Otrzymują : 

 1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

 2. Tablica ogłoszeń w Sędzinku

 3. Tablica ogłoszeń w Zalesiu

 4. a/a (Wyt. A.L.)

 

 

 

Uzgodnienia


Duszniki, dn. 04.01.2010 r.

RRG.7331-201/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era 40754.01 Turkowo A2 na terenie części działki o nr ewid. 471/2 położonej w miejscowości Sędzinko, gmina Duszniki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych oraz Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat z/s w Przyborowie.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

 

 

Otrzymują:
 1.Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
 2. Tablica ogłoszeń w Sędzinku
 3. Tablica ogłoszeń w Zalesiu
 4. a/a (Wyt. A.L.)

 

Wszczęcie postępowania


Duszniki, dn. 04.11.2009 r.

RRG.7331-201/09

 O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 30.10.2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 40754.01 Turkowo A2 na działce 471/2 w Sędzinku.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.


 

Otrzymują: 
 1. ATEM POLSKA Sp. z o.o.
    
Filia Poznań
    
Ul. Jana Wojkiewicza 9
  
  61-413 Poznań 
 2. Mateusz i Mirosława Szmyt
    
ul. Niegolewska 8
    
64-552 Sędziny
 3.
Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
 4.
Tablica ogłoszeń w Sędzinku
 5.
Tablica ogłoszeń w Zalesiu
 6.
a/a (Wyt. A.L.)