Budowa linii kablowej w Sędzinku

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 10.08.2009 r.

RRG.7331-131/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr ewid. 102/8, 248/1, 248/2, 514/1, 518/12, 519/11, 519/1, 520 położonych w rejonie ulic Szkolnej, Wiśniowej, Bzowej i Klonowej w miejscowości Sędzinko, gmina Duszniki.

 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

Wszczęcie postępowania

 

 

Duszniki, dn. 15.07.2009 r.

RRG.7331-131/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w Sędzinku w rejonie ul. Szkolnej, Wiśniowej, Bzowej oraz Klonowej (dz. nr 102/8, 248/1, 248/2, 514/1, 518/12, 519/1 oraz 520).

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

   

Otrzymują:

  

 1.Tablica ogłoszeń w Sędzinku

 2.Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. a/a (Wyt. A.L.)