Budowa linii kablowej w Grzebienisku

Sprostowanie

Duszniki, dn. 03.03.2010 r.

RRG.7331-219/09

 

  O B W I E S Z C Z E N I E   

Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr RRG.7331-219/09 z dnia 06.01.2010r. w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii energetycznej nn 0,4 kV w Grzebienisku, gmina Duszniki. W sentencji przedmiotowej decyzji znalazł się oczywisty błąd pisarski, polegający na wykazaniu, iż inwestycja przebiega przez działkę nr 258/2, a nie przez działki nr 257/2 i 254/15 w Grzebienisku, gmina Duszniki. Powyższa omyłka pisarska wynikła z małej czytelności map zasadniczych w rejonie skrzyżowania dróg, które dołączono do wniosku. Przebieg projektowanej linii kablowej nN 0,4kV pozostaje bez zmian.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

Wydanie decyzji


Duszniki, dn. 09.12.2009 r.

RRG.7331-219/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV na terenie działek nr ewid. 249/1, 258/2, 254/48 położonych w rejonie ulicy Poznańskiej w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych oraz Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat z/s w Przyborowie.

Zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono również do Zarządu Dróg Powiatowych o uzgodnienie przedmiotowego projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

 2. Tablica ogłoszeń w Grzebienisku

 3. a/a (Wyt. A.L.)

 

Uzgodnienia

 

Duszniki, dn. 09.12.2009 r.

RRG.7331-219/09

 O B W I E S Z C Z E N I E

           Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV na terenie działek nr ewid. 249/1, 258/2, 254/48 położonych w rejonie ulicy Poznańskiej w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych oraz Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat z/s w Przyborowie.

Zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono również do Zarządu Dróg Powiatowych o uzgodnienie przedmiotowego projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.


Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
2. Tablica ogłoszeń w Grzebienisku
3.a/a (Wyt. A.L.)

 

 

Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 30.11.2009 r.

RRG.7331-219/09

 O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 26.11.2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii energetycznej nn 0,4 kV na dz. 249/1, 258/2 i 254/48 w Grzebienisku, gmina Duszniki.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

 

Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
 2. Tablica ogłoszeń w Grzebienisku
 3. a/a (Wyt. A.L.)