Budowa linii kablowej w Grzebienisku

Sprostowanie

Duszniki, dn. 03.03.2010 r.

RRG.7331-219/09

 

  O B W I E S Z C Z E N I E   

Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr RRG.7331-219/09 z dnia 06.01.2010r. w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii energetycznej nn 0,4 kV w Grzebienisku, gmina Duszniki. W sentencji przedmiotowej decyzji znalazł się oczywisty błąd pisarski, polegający na wykazaniu, iż inwestycja przebiega przez działkę nr 258/2, a nie przez działki nr 257/2 i 254/15 w Grzebienisku, gmina Duszniki. Powyższa omyłka pisarska wynikła z małej czytelności map zasadniczych w rejonie skrzyżowania dróg, które dołączono do wniosku. Przebieg projektowanej linii kablowej nN 0,4kV pozostaje bez zmian.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.