Budowa linii kablowej w Ceradzu Dolnym

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 26.05.2009 r.

RRG.7331-99/09

                                                                          OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej SN 15kV oraz demontażu słupa w istniejącej linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek nr ewid. 175, 188, 239, 240 położonych w miejscowości Ceradz Dolny, gmina Duszniki (ul. Parkowa w Ceradzu Dolnym). 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Ceradzu Dolnym

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. a/a (Wyt. A.L.)

Wszczęcie postępowania

 

 

Duszniki, dn. 20.05.2009 r.

RRG.7331-99/09

O B W I E S Z C Z E N I E

          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie napowietrzno-kablowej linii kablowej SN 15 kV na dz. nr 188,239 i 240 w Ceradzu Dolnym, gmina Duszniki wraz z demontażem słupa w istniejącej linii napowietrznej SN 15kV na dz. 175 w Ceradzu Dolnym oraz budowa nowego słupa linii napowietrznej SN 15 kV na dz. nr 188 w Ceradzu Dolnym.
           Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania lub pod nr tel. 061-29-56-530.
 

Otrzymują:

 1. ENEA Operator Sp. z o.o.
     RD Szamotuły
     Szamotuły, Nowowiejskiego 6

 2. Eugeniusz Sobkowiak
     Biuro Projektów Budownictwa Specjalnego
     „X-Projekt” s.c.
     ul. Polanka 18E/9
     61-131 Poznań
 3. Tablica ogłoszeń w Ceradzu Dolnym

 4. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 5. a/a (Wyt. A.L.)