Budowa linii kablowej - VIII etap farmy wiatrowej

Wydanie decyzji

 

 Duszniki, dnia 15.04.2009r

 

RRG.7331-54/09

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym Etap VIII Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki na terenie działek o nr ewid.:619/1, 746, 745, 744, 742, 741, 737, 730, 729, 709, 704/2, 705, 685, 535, 569, 526, 525, 528, 524, 523, 522, 521/3, 503, 497, 498, 478/1, 476/2, 475/2, 474/2, 473, 507 położonych w miejscowości Duszniki, gmina Duszniki, o przebiegu zgodnym z załącznikami graficznym do niniejszej decyzji.


Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

  

Otrzymują:

 1.właściciele działek przez, które przechodzi linia kablowa (wg rozdzielnika)

 2. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 4. a/a (Wyt. A.L.)

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 20.03.2009 r.

 

RRG.7331-54/09

      

O B W I E S Z C Z E N I E

    

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym - Etap VIII Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania lub pod nr tel. 061-29-56-530.