Budowa Linii Kablowej - VII Etap Farmy Wiatrowej

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 05.06.2009 r.

RRG.7331-92/09

                                                            OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym Etap VII Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki na terenie działek o nr ewid.: 619/1, 621/1, 623, 607, 634, 660, 661, 664 położonych w Dusznikach, działek o nr ewid.: 120, 134/3, 130, 131, 139/1, 168/3, 226, 292, 32 położonych w miejscowości Sędziny, działek o nr ewid.: 23, 78, 79/1, 80/1, 99/4, 101, 510/2, 507/2, 508, 509, 37/2, 506/2, 500, 511/1, 135/2, 503, 498, 496 położonych w miejscowości Sędzinko, gmina Duszniki.

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

 

Otrzymują:

 1. właściciele działek przez, które przechodzi linia kablowa (wg rozdzielnika)

 2. Tablica ogłoszeń w Sędzinach

 3. Tablica ogłoszeń w Sędzinku

 4. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 5. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 6. a/a (Wyt. A.L.)

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 12.05.2009 r.

RRG.7331-92/09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym - Etap VII Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:

 1. właściciele działek przez, które przechodzi linia kablowa (wg rozdzielnika)

 2. PSWM Wielkopolska Poznań, ul. Staszica 2/17

 3. Tablica ogłoszeń w Sędzinach

 4. Tablica ogłoszeń w Sędzinku

 5. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 6. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 7. a/a (Wyt. A.L.)