Budowa linii kablowej VI etap Farmy Wiatrowej

Wydanie decyzji

 

 

Duszniki, dn. 18.06.2009 r.

RRG.7331-88/09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym Etap VI Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki na terenie działek o nr ewid.: 619/1, 621/1, 623, 607, 634, 660, 661, 664 położonych w Dusznikach, działek o nr ewid.: 120, 134/3, 130, 131, 139/1, 168/2, 158, 141/1, 110, 173, 187, 199, 198, 197, 196, 186, 176/4, 176/3, 177, 178, 299/1, 180, 181 położonych w miejscowości Sędziny, działek o nr ewid.: 266, 267, 268, 271, 272/3, 292, 294, 295, 298, 299, 300/2, 326/2, 325/3, 290/1, 290/3, 325/1, 325/2, 526, 525, 342, 347, 348/4, 313, 352, 354, 357, 356, 379, 384/1 położonych w miejscowości Sędzinko, działek o nr ewid.: 184, 179, 102 położonych w miejscowości Wilkowo, gmina Duszniki.

 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

Otrzymują:

 1. właściciele działek przez, które przechodzi linia kablowa (wg rozdzielnika)

 2. Tablica ogłoszeń w Sędzinach

 3. Tablica ogłoszeń w Sędzinku

 4. Tablica ogłoszeń w Wilkowie

 5. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 6. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 7. a/a (Wyt. A.L.)

Wszczęcie postepowania

 

Duszniki,dnia 29.04.2009 r.

RRG.7331-88/09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym - Etap VI Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

 

Otrzymują:

 

 1. właściciele działek przez, które przechodzi linia kablowa (wg rozdzielnika)

 2. PSWM Wielkopolska Poznań, ul. Staszica 2/17

 3. Tablica ogłoszeń w Sędzinach

 4. Tablica ogłoszeń w Sędzinku

 5. Tablica ogłoszeń w Wilkowie

 6. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 7. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 8. a/a (Wyt. A.L.)