Budowa linii kablowej - V Etap Farmy Wiatrowej

Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 02.06.2009 r.

RRG.7331-105/09

 O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym - Etap V Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:

 1. właściciele działek przez, które przechodzi linia kablowa (wg rozdzielnika)

 2. PSWM Wielkopolska
    
Poznań, ul. Staszica 2/17

 3. Tablica ogłoszeń w Sędzinach

 4. Tablica ogłoszeń w Wierzei

 5. Tablica ogłoszeń w Wilkowie

 6. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 7. Tablica ogłoszeń w Brzozie

 8. Tablica ogłoszeń w Grodziszczku

 9. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

10. a/a (Wyt. A.L.)

 

 

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dn. 06.07.2009 r.

RRG.7331-105/09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym Etap Etap V Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki na terenie działek o nr ewid.: 619/1, 621/1, 623, 607, 634, 660, 661, 664 położonych w miejscowości Duszniki; działek o nr ewid. 120, 134/3, 130, 131, 139/1, 168/3, 158, 141/1, 110, 173, 187, 199, 198, 197, 196, 186, 176/4, 176/3, 177 położonych w miejscowości Sędziny; działek o nr ewid.: 188, 187, 200, 217, 232, 158, 154/2, 162, 165 położonych w miejscowości Wierzeja; działek o nr ewid. 1, 21, 19, 55, 56, 57, 58, 73, 76/3, 77, 78, 79 położonych w miejscowości Wilkowo; działek o nr ewid. 479, 469, 461/7, 453, 450, 452, 415/5, 414, 487, 490/1, 358, 344, 337, 347, 18/2, 317, 314, 309 położonych w miejscowości Brzoza, gmina Duszniki.

 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

Otrzymują:

 1. właściciele działek przez, które przechodzi linia kablowa (wg rozdzielnika)

 2. Tablica ogłoszeń w Sędzinach

 3. Tablica ogłoszeń w Wierzei

 4. Tablica ogłoszeń w Wilkowie

 5. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 6.Tablica ogłoszeń w Brzozie

 7. Tablica ogłoszeń w Grodziszczku

 8. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 9. a/a (Wyt. A.L.)