Budowa linii kablowej SN 15 kV w Sękowie

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 28.05.2009 r.

RRG.7331-98/09

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na terenie działek nr ewid. 381/1, 380, 379/4, 39/2, 33, 35 położonych w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki. 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Sekowie

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. a/a (Wyt. A.L.)

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 20.05.2009 r.

RRG.7331-98/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV na dz. nr 381/1, 380, 379/4, 39/2, 33 i 35 w Sękowie, gmina Duszniki.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania lub pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:

 1. Instalatorstwo Elektryczne
     Pomiary Elektroenergetyczne
     Janusz Sławianowski
     Grobia 12
     64-410 Sieraków

 2. Tablica ogłoszeń w Sękowie

 3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 4. a/a (Wyt. A.L.)