Budowa linii kablowej SN 15 kV w Sękowie

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 28.05.2009 r.

RRG.7331-98/09

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na terenie działek nr ewid. 381/1, 380, 379/4, 39/2, 33, 35 położonych w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki. 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Sekowie

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. a/a (Wyt. A.L.)