Budowa linii kablowej nn w Mieściskach

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dn. 25.11.2009 r.

RRG.7331-203/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV na terenie działek nr ewid. 126/19, 127 i 122 położonych w miejscowości Mieściska, gmina Duszniki.

 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

 

Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń w Mieściskach
 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
 3. a/a (Wyt. A.L.)

Wszczęcie postepowania

 

Duszniki, dn. 10.11.2009 r.

RRG.7331-203/09

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 09.11.2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii energetycznej nn 0,4 kV na dz. 122 i 127 w Mieściskach, gmina Duszniki.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

 

Otrzymują:
  1.  Projektowanie i Nadzory
    Zbigniew Dykier
    Os. Wichrowe wzgórze 25/43
    61-677 Poznań
 2. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
 3. Tablica ogłoszeń w Mieściskach
 4. a/a (Wyt. A.L.)