Budowa linii kablowej nn Duszniki, ul. Szamotulska

Wydanie decyzji

 

 

Duszniki, dn. 29.06.2009 r.

RRG.7331-102/09

 OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr ewid. 325/24, 324 i 327/7 położonych przy ulicy Szamotulskiej w Dusznikach, gmina Duszniki 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. a/a (Wyt. A.L.)

 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 29.05.2009 r.

RRG.7331-102/09

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 327/7 położonej w miejscowości Duszniki, przy ul. Szamotulskiej.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

 

Otrzymują:

 1. Enea Operator
     RD Szamotuły
     ul. Nowowiejskiego 6
     64-500 Szamotuły

 2. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 4. a/a (Wyt. A.L.)