Budowa linii kablowej Mieściska

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 27.02.2009 r.

RRG.7331-20/09

   

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr ewid. 3 i 57 położonych w miejscowości Mieściskach.

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

Wszęcie postępowania

Duszniki, dn. 18.02.2009 r.

RRG.7331-20/09

 

      O B W I E S Z C Z E N I E  

  

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 11.02.2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii kablowej nn – 0,4 kV do dz. nr 57 w Mieściskach.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

   
Otrzymują:    
1.     Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Montażowych
 
        
„ELEKTROGROM”
Mariusz Stasiak, Ryszard Stasiak, Edward Stasiakul.
         Leśna 28
64-410 Sieraków
2.    Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
3.    Tablica ogłoszeń w Mieściskach
4.    a/a (Wyt. A.L.)