Budowa linii kablowej - IV etap farma wiatrowa

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 11.03.2009 r.

RRG.7331-14/09

   

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym Etap IV Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki na terenie działek o nr ewid.:- Sędzinko: 271, 268, 267, 266,- Wilkowo: 184, - Sędziny: 181, 180, 299/1, 205/9, 178, 177, 176/3, 176/4, 186, 56, 57/1, 58, 59/1, 59/2, 60, 186, 193, 195, 197, 196, 198, 187, 199, 173, 110, 141/1, 158, 168/2, 139/1, 131, 130, 120, 134/3, 114, - Duszniki: 664, 661, 660, 634, 607, 623, 621/1, 619/1,- Wierzeja: 201/3, 184, zgodnie z załącznikami graficznym do niniejszej decyzji

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

Wszęcie postępowania

Duszniki, dn. 06.02.2009 r.

 

RRG.7331-14/09

      

O B W I E S Z C Z E N I E

    

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym - Etap IV Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki.

     

Otrzymują:

  1. właściciele działek przez, które przechodzi linia kablowa (wg rozdzielnika)
  2. Tablica ogłoszeń w Sędzinach
  3. Tablica ogłoszeń w Sędzinku
  4. Tablica ogłoszeń w Wilkowie
  5. Tablica ogłoszeń w Wierzei
  6. Tablica ogłoszeń w Dusznikach
  7. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
  8. a/a (Wyt. A.L.)