Budowa Linii Kablowej - III Etap Farmy Wiatrowej

Wydanie decyzji

 

 

Duszniki, dnia 20.04.2009r

RRG.7331-60/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym Etap III Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki na terenie działek o nr ewid.: 619/1, 621/1, 623, 607, 634, 660, 661, 664, położonych w Dusznikach; działek nr ewid. 120, 134/3, 130, 131, 139/1, 168/3, 158, 141/1, 110, 173, 187, 199, 198, 197, 195, 186, 193, 60, 53, 45, 48, 41, 44 położonych w miejscowości Sędziny; działek nr ewid. 231, 37/3, 37/4, 37/7, 35, 230, 32, 28, 27, 29, 26, 21/1, 30, 25, 24/1, 61, 60, 65, 62, 63, 64, 70, 94/5, 96, 93, 98, 99 położonych w miejscowości Wierzeja; działek nr ewid. 37/6, 37/5, 38, 39/1, 39/2, 93, 85/4 położonych w miejscowości Sarbia oraz na działce o nr ewid. 390/5 położonej w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki.

 Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu. 

Otrzymują:

  1. właściciele działek przez, które przechodzi linia kablowa (wg rozdzielnika)
  2. Tablica ogłoszeń w Sędzinach
  3. Tablica ogłoszeń w Sarbii
  4. Tablica ogłoszeń w Grzebienisku
  5. Tablica ogłoszeń w Wierzei
  6. Tablica ogłoszeń w Dusznikach
  7. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
  8. a/a (Wyt. A.L.)

 

Wszczęcie postepowania Duszniki, dn.26.03.2009 r.

RRG.7331-60/09

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym - Etap III Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania lub pod nr tel. 061-29-56-530.


Otrzymują:

1. Właściciele działek przez, które przechodzi linia kablowa (wg rozdzielnika)
2. PSWM Wielkopolska  Poznań, ul. Staszica 2/17
3. Tablica ogłoszeń w Sędzinach
4. Tablica ogłoszeń w Sarbii
5. Tablica ogłoszeń w Grzebienisku
6. Tablica ogłoszeń w Wierzei
7. Tablica ogłoszeń w Dusznikach
8. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
9. a/a (Wyt. A.L.)