Budowa linii kablowej i stacji transformatorowej Mieściskach

Przeniesienie

Duszniki, dn. 10.05.2010 r.

RRG.7331-113/10

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o przeniesieniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr RRG. 7331-178/09 z dnia 27.11.2009 r., dotyczącej budowy
elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV oraz SN 15kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4kV STS 20/400 na terenie działek nr ewid. 1/3 i 1/4 położonych w miejscowości Sarbia oraz na terenie działek o nr ewid. 57/1, 57/2, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10 położonych w miejscowości Mieściska, gmina Duszniki na rzecz ENEA Operator, z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

  

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Mieściskach

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. a/a (Wyt. A.L.)

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dn. 27.11.2009 r.

RRG.7331-178/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV oraz SN 15kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4kV STS 20/400 na terenie działek nr ewid. 1/3 i 1/4 położonych w miejscowości Sarbia oraz na terenie działek o nr ewid. 57/1, 57/2, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10 położonych w miejscowości Mieściska, gmina Duszniki.

 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.


 

Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń w Mieściskach
  2. Tablica ogłoszeń w Sarbii
 3.Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
 4. a/a (Wyt. A.L.)

 

Wszczęcie postępowania

 

 

Duszniki, dn. 25.09.2009 r.

RRG.7331-178/09

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu słupowego STS 20/400 oraz linii kablowych nn - 0,4 kV z przyłączami ZKP i linii SN – 15 kV dla zasilania stacji transformatorowej na działkach ewid. nr 57/1, 57/2, 57/3 w Mieściskach 1/3 i 1/4 w Sarbii położonych w Dusznikach.

Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530

Otrzymują:


 1.
Tablica ogłoszeń w Mieściskach

 2. Tablica ogłoszeń w Sarbii

 3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 4. a/a (Wyt. A.L.)