Budowa linii kablowej Duszniki, ul. Polna

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 15.06.2009 r.

RRG.7331-103/09

 OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV i SN 15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie słupa energetycznego z żerdzi wirowanych z dwoma odłącznikami w istniejącej linii napowietrznej SN Pniewy-Turowo na terenie działek nr ewid. 686/2, 697/2, 695, 694, 698, 699 położonych w Dusznikach, gmina Duszniki, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. a/a (Wyt. A.L.)

 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 02.06.2009 r.

RRG.7331-103/09

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zakładu produkcyjnego w miejscowości Duszniki przy ul. Polnej 24 na działkach nr 686/2, 697/2, 695, 694, 698 oraz 699 położonych w Dusznikach.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania lub pod nr tel. 061-29-56-530.

 

Otrzymują:

 

1.       Tablica ogłoszeń w Dusznikach

2.   Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3.      a/a (Wyt. A.L.)