Budowa linii kablowej Duszniki ul. Kolejowa

Wydanie decyzji

 

Duszniki,dnia 26.03.2009

RRG. 7331-55/09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr ewid. 551/3, 551/2 i 1247 położonych w Dusznikach, gmina Duszniki.Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

2. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

3. a/a (Wyt. A.L.)

 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 20.03.2009 r.

RRG.7331-55/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej nn-0,4 kV do dz. nr 551/3 w Dusznikach.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania lub pod nr tel. 061-29-56-530.