Budowa linii kablowej - Ceradz Dolny ul. Powstańców Wlkp.

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dn. 27.03.2009 r.

RRG.7331-25/09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 119/2, 116, 117, 118, 114, 129 położonych w miejscowości Ceradz Dolny, gmina Duszniki.

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

 

Otrzymują:
 1.    Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
 
2.    Tablica ogłoszeń w Ceradzu Dolnym
 
3.    a/a (Wyt. A.L.)

 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 24.02.2009 r.

 

RRG.7331-25/09

O B W I E S Z C Z E N I E    

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 23.02.2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii kablowej nn - 0,4 kV na dz. nr 119/2, 116, 117, 118, 114 oraz 129 położonych w Ceradzu Dolnym, gmina Duszniki.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.