Budowa linii kablowej 15 kV w Dusznikach w rejonie ul. Bukowskiej

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 26.10.2009 r.

RRG.7331-166/09

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii kablowych 15 kV zasilających potrzeby własne stacji Farmy Wiatrowej Duszniki 30/110 kV na terenie działek o nr ewid. 619/1, 742, 744, 745, 746 położonych w Dusznikach, gmina Duszniki. 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. a/a (Wyt. A.L.)

 

 

Wszczęcie postępowania

 

 

Duszniki, dn. 25.09.2009 r.

RRG.7331-166/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej 15 kV zasilającej potrzeby własne stacji Farmy Wiatrowej Duszniki 30/110 kV na działkach ewid. nr 619/1, 746, 745, 744, 742 położonych w Dusznikach.

Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

 

Otrzymują:

 

 1. właściciele działek przez, które przechodzi linia kablowa (wg rozdzielnika)

 2. PSWM Wielkopolska
    
Poznań, ul. Staszica 2/17

 3. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 4. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 5. a/a (Wyt. A.L.)