Budowa kanalizacji Wierzeja - Sędziny

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dn. 03.02.2010 r.

RRG.7331-221/09

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej Sędziny – Wierzeja.

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Wierzei

 2. Tablica ogłoszeń w Sędzinach

 3. Tablica ogłoszeń w Grzebienisku

 4. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 5.a/a (Wyt. A.L.)

 

 

Uzgodnienia WZDW

 

Duszniki, dn. 19.01.2010 r.

RRG.7331-221/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Sędziny – Wierzeja z właściwym zarządcą drogi.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

 

Otrzymują:

 1.Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

 2. Tablica ogłoszeń w Sędziny

 3. Tablica ogłoszeń w Wierzeja

 4. Tablica ogłoszeń w Wierzeja

 5.  a/a (Wyt. A.L.)

 

Uzgodnienia

 

Duszniki, dn. 04.01.2010 r.

RRG.7331-221/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Sędziny – Wierzeja w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych oraz Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat z/s w Przyborowie.

Zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono również do Zarządu Dróg Powiatowych o uzgodnienie przedmiotowego projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

 2. Tablica ogłoszeń w Sędziny

 3. Tablica ogłoszeń w Wierzeja

 4. Tablica ogłoszeń w Wierzeja

 5.a/a (Wyt. A.L.)

 

Wszczęcie postępowania


Duszniki, dn.03.12.2009 r.

RRG.7331-221/09

             O B W I E S Z C Z E N I E 

           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 30.11.2009r. (data wpływu 02.12.2009r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sędziny i Wierzeja, gmina Duszniki.
           Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

Otrzymują:

 1.
Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
 2. Tablica ogłoszeń w Grzebienisko
 3. Tablica ogłoszeń w Wierzeja
 4. Tablica ogłoszeń w Sędziny
 5. a/a (Wyt. A.L.)