Budowa kanalizacji Wierzeja - Sędziny

Wszczęcie postępowania


Duszniki, dn.03.12.2009 r.

RRG.7331-221/09

             O B W I E S Z C Z E N I E 

           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 30.11.2009r. (data wpływu 02.12.2009r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sędziny i Wierzeja, gmina Duszniki.
           Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

Otrzymują:

 1.
Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
 2. Tablica ogłoszeń w Grzebienisko
 3. Tablica ogłoszeń w Wierzeja
 4. Tablica ogłoszeń w Sędziny
 5. a/a (Wyt. A.L.)