Budowa gazociągu w Ceradzu Dolnym

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dn. 26.08.2009 r.

RRG.7331-149/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia PE 125 o ciśnieniu do 0,5 MPa na terenie działek nr ewid. 128, 108, 102, 130, 132, 129, 246/4, 103, 139/2, 131/1 położonych w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Ceradz Dolny, gmina Duszniki. 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

  

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Ceradzu Dolnym

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. a/a (Wyt. A.L.)

 

 

 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 10.08.2009 r.

RRG.7331-149/09


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 125 o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ceradz Dolny, ul. Powstańców Wielkopolskich.


Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.