Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Ceradzu Dolnym przy Osiedlu Leśnym

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dn. 21.10.2009 r.

RRG.7331-179/09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia PE 90,63 o ciśnieniu do 0,5 MPa na terenie działki o nr ewid. 188 położonej w miejscowości Ceradz Dolny, gmina Duszniki. 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Ceradzu Dolnym

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. a/a (Wyt. A.L.)

 

 

Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 29.09.2009 r.

RRG.7331-179/09

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 90,63 o ciśnieniu do 0,5 MPa na działce ewid. nr 188 w Ceradzu Dolnym, gmina Duszniki.

Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

  

Otrzymują:

 1. LOKGAZ Sp. z o.o.

     Lusówko, ul. Jankowicka 7A
 2. Tablica ogłoszeń w Ceradzu Dolnym

 3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 4. a/a (Wyt. A.L.)