Projekty uchwał 2021

Projekty uchwał

 

 

 

ROO.0002.5.2021.MM

O G Ł O S Z E N I E

XXXIX (39) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 18 maja (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia z dnia 28 kwietnia br.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

b)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 40, 41 położonych w Mieściskach, i działki o nr ewid. 2/7 położonej w miejscowości Sarbia, Gmina Duszniki

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

 

 

 

ROO.0002.4.2021.MM

O G Ł O S Z E N I E

XXXVIII (38) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 27 kwietnia (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Roczne raporty jednostek organizacyjnych z działalności w 2020 roku:

a)      Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach

b)      Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Dusznikach

c)      Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach

d)      Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dusznikach

e)      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi.

8. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia z dnia 24 marca br.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

b)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Sędzinko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 216/8)- w trybie bezprzetargowym

d)      sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Duszniki, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 962)- w trybie bezprzetargowym.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

         Marek Liszkowski

 

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

 

 

ROO.0002.3.2021.MM

O G Ł O S Z E N I E

XXXVII (37) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 23 marca (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

b)     "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2021 roku".

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo: http://www.duszniki.eu/nagrania-sesji

 

ROO.0002.2.2021.MM

O G Ł O S Z E N I E

XXXVI (36) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 23 lutego (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

b)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Duszniki na lata 2021-2023

d)      uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Duszniki na lata 2021-2030

e)      uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Duszniki na lata 2021-2024

f)       zmiany Uchwały Nr XXXIV/231/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2021

g)      przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

h)      ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i)       nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo

j)       w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/08 z dnia 26.08.2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

k)      rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

l)       rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

m)   przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo: http://www.duszniki.eu/nagrania-sesji

 

ROO.0002.1.2021.MM

O G Ł O S Z E N I E

XXXV (35) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 19 stycznia (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Duszniki za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Duszniki za 2020 roku.
 8. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

b)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 

Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo na subdomenie: duszniki.sesja.pl