Dług publiczny

ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZKI NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W DUSZNIKACH - ETAP VS-2

UCHWAŁA NR XVIII - 100/04
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 24 marca 2004 r.
 
 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Dusznikach - Etap VS - 2.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/, Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zaciąga się pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.614.000 zł, słownie: trzymilionysześćsetczternaścietysięsyzł 00/100, na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Dusznikach - Etap VS - 2.
 
§ 2
 
Zabezpieczenie spłaty pożyczki.
 
1.Źródłem pokrycia zaciąganej pożyczki są:
 
a/ dochody własne Gminy,
 
b/ wpis na hipotekę nieruchomości będącej własnością Gminy - budynek Ośrodka Sportu i  Rekreacji Duszniki.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
UCHWAŁA NR XXV-121 / 04
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 15 września 2004 r.
 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII - 100 / 04 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Dusznikach - Etap VS - 2.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/, Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
§ 1 uchwały Nr XVIII-100/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 24.03.2004 otrzymuje brzmienie:
 
Zaciąga się pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.771.000 zł ,słownie : jedenmilionsiedemsetsiedemdziesiątjedentysięcy zł00/100, na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Dusznikach - Etap VS - 2.
 
§ 2.
 
§ 2 uchwały Nr XVIII-100/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 24.03.2004 otrzymuje brzmienie:
 
Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi:
 
- weksel własny " in blanco", Gminy Duszniki, opatrzony klauzulą "bez protestu",
 
- oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c., sporządzone w formie aktu notarialnego .
 
§ 3.
 
Pozostałe ustalenia uchwały nie podlegają zmianie.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZKI NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W DUSZNIKACH - ETAP VS-2

UCHWAŁA NR XXIV - 120 / 04
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 5 sierpnia 2004 r.
 
 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Dusznikach - Etap VS - 2 .
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/, Rada Gminy Duszniki , uchwala , co następuje:
 
§ 1
 
Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  w kwocie 1.500.000 zł ,słownie : jedenmilionpięćsettysięcyzł00/100, na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Dusznikach  - Etap VS - 2 .
 
§ 2
 
Zabezpieczenie spłaty pożyczki .
 
1.Źródłem pokrycia zaciąganej pożyczki są :
 
a/ dochoy własne Gminy,
 
b/ wpis na hipotekę nieruchomości będącej własnością Gminy - budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji Duszniki.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZKI NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W PODRZEWIU

UCHWAŁA NR XXII -111/ 04
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 23 czerwca 2004 r.
 
 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni węglowej na gazową w budynku Przedszkola Samorządowego w Podrzewiu, ul. Ogrodowa 2 .
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/, Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 20.000 zł słownie: dwadzieściatysięcyzł 00/100, na modernizację kotłowni węglowej na gazową w budynku Przedszkola Samorządowego w Podrzewiu , ul. Ogrodowa 2.
 
§ 2
 
Zabezpieczenie spłaty pożyczki.
 
1.Źródłem pokrycia zaciąganej pożyczki są:
 
a/ dochody własne Gminy.
  
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.