Ciężar publiczny

CIĘŻARY

UCHWAŁA NR XV-78/03
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 12 grudnia 2003 r.
 
w sprawie: zasad ustalania i poboru opłaty targowej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r., Nr 80, poz.717) i art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84, zm. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840; Nr 200, poz. 1953; Nr 203, poz. 1966) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51 poz. 804 z 14 listopada 2003 roku) Rada Gminy Duszniki uchwala co następuje:
 
§ 1.
Pobiera się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
 
§ 2.
Ustala się następujące stawki dzienne opłaty targowej:
a) od straganu - 15,00 zł
b) przy sprzedaży z samochodu - 15,00 zł
c) przy sprzedaży z ręki, z koszyka - 10,00 zł
 
Ustala się następujące stawki dzienne opłaty targowej w czasie okolicznościowych imprez i jarmarków:
d) od straganu - 20,00 zł
e) przy sprzedaży z samochodu    - 20,00 zł
f) przy sprzedaży z ręki, z koszyka - 10,00 zł.
 
§ 3.
Pobór opłaty targowej następuje w dniu dokonania sprzedaży:
a) w drodze inkasa
b) w formie bezpośredniej wpłaty podatnika do kasy BS w Dusznikach na konto Urzędu Gminy nr 13907200020000012720000005
 
§ 4.
Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się pracownika Urzędu Gminy Duszniki - Pana Stanisława Musiała.
 
§ 5.
Za inkaso opłaty targowej inkasent będzie otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 20% wpływów.
 
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7.
Traci moc uchwała nr III-10/2002 z dnia 10 grudnia 2002 roku.
 
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
UCHWAŁA NR XVI-83/03
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru opłaty targowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz.1953; Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874; Nr 110, poz. 1039; Nr 188, poz. 1840; Nr 200, poz.1953; Nr 203, poz.1966) Rada Gminy Duszniki uchwala co następuje:
 
§ 1.
W uchwale nr XV-78/03 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie zasad    ustalania i poboru opłaty targowej § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 4 . Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Stanisława Musiała".
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
 
UCHWAŁA NR XXVII-134/04
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 listopada 2004 roku
 
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84, zm. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz. 794) Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
 
- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budowli - 2% ich wartości - określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- od powierzchni gruntów:
= związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 zł,
= pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne - 3,28 zł od 1 ha powierzchni,
= pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł od 1 m2.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XIV-67/03 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
UCHWAŁA NR XXVII-135/04
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 listopada 2004 roku
 
w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004r. Nr 92, poz. 880, 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46 poz. 794) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. (M.P. Nr 43, poz. 753) Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
a) wyprodukowanych do końca 1999 - 600,00 zł,
b) wyprodukowanych po roku 1999 - 576,00 zł,
 
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
a) wyprodukowanych do końca 1999 - 800,00 zł,
b) wyprodukowanych po roku 1999 - 776,00 zł,
 
3) powyżej 9 ton do 12 ton
a) wyprodukowanych do końca 1999 - 1.200,00 zł,
b) wyprodukowanych po roku 1999 - 1.152,00 zł.
 
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton stawki określa załącznik nr 1 do uchwały w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.
 
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczanej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.400,00 zł.
 
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczanej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub większej niż 12 ton stawki określa załącznik nr 2 do uchwały w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.
 
5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 600,00 zł.
 
6.. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki określa załącznik nr 3 do uchwały w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.
 
7. Od autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia:
- do 15 miejsc - 600,00 zł,
- równej lub wyższej niż 15 i mniejszej niż 30 miejsc - 1.200,00 zł,
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.770,00 zł.
 
8. Od pojazdów wyposażonych w katalizator stawki podatku obniża się o 10% z zastrzeżeniem, że obniżone stawki podatku nie mogą być niższe od stawek minimalnych wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków   transportowych obowiązujących w 2005 r.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XV-77/03 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
UCHWAŁA NR XXVII-137/04
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 listopada 2004 roku
 
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Duszniki
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431; z 1994r. Nr 1, poz. 3; z 1996r. Nr 91, poz. 409; z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998r. Nr 108, poz. 681; z 2001r. Nr 81, poz. 875; z 2002r. Nr 200, poz. 1680; z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 roku ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 15 października 2004 roku - 37,67 zł za 1 q (M.P. Nr 43, poz. 765) i ustala się jej wysokość na kwotę 33,45 zł za 1 q.
 
§ 2.
Przyjęta cena skupu żyta służyć będzie do ustalenia podatku rolnego na 2005 rok.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.