ROK 2021

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 27 kwietnia 2021 r. (opublikowano w dniach 29 kwietnia- 10 maja 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XXXVIII/260/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2030

b)      Uchwała Nr XXXVIII/261/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XXXVIII/262/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Sędzinko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 216/8)- w trybie bezprzetargowym

d)      Uchwała Nr XXXVIII/263/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Duszniki, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 962)- w trybie bezprzetargowym.

e)      Uchwała Nr XXXVIII/264/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 23 marca 2021 r. (opublikowano 8 kwietnia 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XXXVII/256/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

b)     Uchwała Nr XXXVII/257/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XXXVII/258/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki"

d)      Uchwała Nr XXXVII/259/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2021 roku"

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 23 lutego 2021 r. (opublikowano 1 marca 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XXXVI/242/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

b)      Uchwała Nr XXXVI/243/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XXXVI/244/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Duszniki na lata 2021-2023

d)      Uchwała Nr XXXVI/245/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Duszniki na lata 2021-2030

e)      Uchwała Nr XXXVI/246/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Duszniki na lata 2021-2024

f)       Uchwała Nr XXXVI/247/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/231/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2021

g)      Uchwała Nr XXXVI/248/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

h)      Uchwała Nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i)        Uchwała Nr XXXVI/250/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo

j)        Uchwała Nr XXXVI/251/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/08 z dnia 26.08.2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

k)      Uchwała Nr XXXVI/252/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

l)        Uchwała Nr XXXVI/253/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

m)   Uchwała Nr XXXVI/254/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki"

n)      Uchwała Nr XXXVI/255/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawiezmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 19 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXXV/240/21 Rady Gminy Duszniki w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXXV/241/21 Rady Gminy Duszniki w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.