Protokoły z sesji Rady Gminy Duszniki

PROTOKÓŁ XLVI sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 20 września 2021 r.)

Lista obecności

Głosowanie nad przyjęciem rozszerzonego porządku obrad

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XLVI/298/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XLVI/299/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Głosowanie nad podjeciem uchwały nr XLVI/300/21 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 2021/2022

Głosowanie nad podjeciem uchwały nr XLVI/301/21 w sprawie zlecenia kontroli nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XLVI/302/21 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Duszniki do złożenia odpowiedzi na pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.

 

 PROTOKÓŁ XLV sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 15 września 2021 r.)

 Lista obecności

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Gminy Duszniki

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XLV/293/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XLV/294/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XLV/295/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 lipca 2021 r.

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XLV/296/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 lipca 2021 r.

Głosowanie nad podjeciem uchwały nr XLV/297/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 lipca 2021 r.

 

PROTOKÓŁ XLIV sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 12 sierpnia 2021 r.)

Lista obecności

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Gminy Duszniki

Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Gminy Duszniki

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XLIV/287/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XLIV/288/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XLIV/289/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z 25 czerwca 2021 r.

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XLIV/290/21 w sprawie  przekazania skargi do Komisji SKrag, Wnioskó i Petycji

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XLIV/291/21 w sprawie  przekaznai skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XLIV/292/21 w sprawie przekazania skargi do KomisjI Skarg, Wniosków i Petycji

 

PROTOKÓŁ XLIII sesji Rady Gminy Duszniki (upoblikowano w BIP 20 lipca 2021 r.)

Lista obecności

Przyjęcie zmienionego porządku obrad

Sprawozdanie z działalności Wójta

Przyjęcie protokołu XXXIX sesji

Przyjęcie protokołu XL sesji

Przyjęcie protokołu XLII sesji

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws.  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. wzoru wniosku o przyzanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 294 połoóznej na terenie obrębu geodezyjnego Sędzinko, gmina Duszniki

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położónejna terenie obrębu Duszniki, (działka ewidencyjna nr 1061/4)- w trybie bezprzetargowym

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. zmiany Uchwały Nr XXXIV/235/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położónej na terenie obrębu Duszniki (działka ewidencyjna nr 1061/3) - w trybie bezprzetargowym

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. rozpatrzenia wniosku z dnia 4 maja 2021 r.

 

PROTOKÓŁ XLII sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowany w BIP 23.06.2021 r.)

Lista obecności

Przyjęcie porządku obrad

Wniosek o zwołanie sesji

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. zmiany uchwały Rady Gminy Duszniki nr XIII/64/2019, z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji

 

Protokół XLI sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 13 lipca 2021 r.)

Protokół XLI sesji Rady Gminy Duszniki z autopoprawkami (opublikowano w BIP 21 września 2021 r.)

Lista obecności

Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2020 rok

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2020 rok

PROTOKÓŁ XL sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 10.06.2021)

Lista obecności

Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały ws. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

 

PROTOKÓŁ XXXIX sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 18 maja 2021 r.  (opublikowano w BIP 23.06.2021 r.

Lista obecności

Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad

Głosowanie ws. przyjęcia protokołu XXXVIII sesji

Sprawozdanie Wójta

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały ws. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Głosowanie nad wnioskiem formalnym

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 40, 41 położonych w Mieściskach, i działki o nr ewid. 2/7 położonej w miejscowości Sarbia, Gmina Duszniki

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2021 sesji Rady Gminy Duszniki z 27 kwietnia 2021 r.  (protokół opublikowano 11.05.2021 r.)

Lista obecności

Głosowanie ws. przyjęcia zmienionego porządku obrad

Głosowanie ws. przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVIII/260/2021 w sprawie zmian WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVIII/261/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Głosowanie ws. przyjęcia wniosku formalnego radnego Ryszarda pacholaka ws. budowy światłowodu pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy, a salą sportową

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVIII/262/2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Sędzinko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 216/8) - w trybie bezprzetargowym

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVIII/263/2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Duszniki, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 962) - w trybie bezprzetargowym

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVIII/264/2021 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

 

 

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2021 sesji Rady Gminy Duszniki z 23 marca 2021 r.

Lista obecności

Wniosek Wójta

Głosowanie ws. przyjęcia zmienionego porządku obrad

Głosowanie ws. przyjęcia protokołu XXXVI sesji Rady Gminy Duszniki

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. : Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki"

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2021 roku"

 

 

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2021 sesji Rady Gminy Duszniki z 23 lutego 2021 r. (protokół opublikowano 9 marca 2021 r.)

Lista obecności na XXXVI sesji Rady Gminy (logowanie do systemu)

Głosowanie ws. przyjęcia zmienionego porządku obrad

Głosowanie ws. przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Głosowanie ws. Uchwała Nr XXXVI/242/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/243/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/244/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Duszniki na lata 2021-2023

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/245/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Duszniki na lata 2021-2030

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/246/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Duszniki na lata 2021-2024

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/247/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/231/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2021

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/248/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/250/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/251/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/08 z dnia 26.08.2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/252/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/253/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/254/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki"

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/255/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021

 

PROTOKÓŁ XXXV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 19 stycznia 2021 r. (opublikowany w BIP 28.01.2021 r.)

Lista obecności radnych (logowanie do systemu)

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu XXXIII sesji

Przyjęcie protokołu XXXIV sesji

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Duszniki za 2020 rok

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Gminy Duszniki za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki za 2020 rok

Głosowanie nad podjęciem uchwały ws. zmian WPF na lata 2021-2029

Głosowanie nad podjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.