Protokoły 2021

Protokoły z sesji Rady Gminy Duszniki

PROTOKÓŁ XL sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 10.06.2021)

Lista obecności

Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały ws. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

 

PROTOKÓŁ XXXIX sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 18 maja 2021 r.

Lista obecności

Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały ws. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Głosowanie nad wnioskiem formalnym

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 40, 41 położonych w Mieściskach, i działki o nr ewid. 2/7 położonej w miejscowości Sarbia, Gmina Duszniki

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2021 sesji Rady Gminy Duszniki z 27 kwietnia 2021 r.  (protokół opublikowano 11.05.2021 r.)

Lista obecności

Głosowanie ws. przyjęcia zmienionego porządku obrad

Głosowanie ws. przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVIII/260/2021 w sprawie zmian WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVIII/261/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Głosowanie ws. przyjęcia wniosku formalnego radnego Ryszarda pacholaka ws. budowy światłowodu pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy, a salą sportową

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVIII/262/2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Sędzinko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 216/8) - w trybie bezprzetargowym

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVIII/263/2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Duszniki, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 962) - w trybie bezprzetargowym

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVIII/264/2021 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

 

 

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2021 sesji Rady Gminy Duszniki z 23 marca 2021 r.

Lista obecności

Wniosek Wójta

Głosowanie ws. przyjęcia zmienionego porządku obrad

Głosowanie ws. przyjęcia protokołu XXXVI sesji Rady Gminy Duszniki

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. : Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki"

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2021 roku"

 

 

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2021 sesji Rady Gminy Duszniki z 23 lutego 2021 r. (protokół opublikowano 9 marca 2021 r.)

Lista obecności na XXXVI sesji Rady Gminy (logowanie do systemu)

Głosowanie ws. przyjęcia zmienionego porządku obrad

Głosowanie ws. przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Głosowanie ws. Uchwała Nr XXXVI/242/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/243/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/244/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Duszniki na lata 2021-2023

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/245/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Duszniki na lata 2021-2030

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/246/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Duszniki na lata 2021-2024

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/247/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/231/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2021

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/248/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/250/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/251/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/08 z dnia 26.08.2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/252/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/253/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/254/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki"

Głosowanie ws. podjęcia uchwały Nr XXXVI/255/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021

 

PROTOKÓŁ XXXV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 19 stycznia 2021 r. (opublikowany w BIP 28.01.2021 r.)

Lista obecności radnych (logowanie do systemu)

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu XXXIII sesji

Przyjęcie protokołu XXXIV sesji

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Duszniki za 2020 rok

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Gminy Duszniki za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki za 2020 rok

Głosowanie nad podjęciem uchwały ws. zmian WPF na lata 2021-2029

Głosowanie nad podjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.