Kadencja 02-06

PROTOKÓŁ Z SESJI XLII

PROTOKÓŁ NR XLII/05
z sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 30 grudnia 2005r.
 
Ad. 1. O godz. 1510 przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XLII sesję. Powitał radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych - zebranych w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach. Stwierdził obecność 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie decyzji. Nieobecni: Dariusz Durczak, Roman Pawlak i usprawiedliwiony Stanisław Subsar.
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
  1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2006r.
b)    zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla części terenu we wsi Podrzewie.
c)    powierzenia Wójtowi Gminy Duszniki uprawnień o których mowa
     w art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej.
  1. Wolne głosy, pytania i wnioski.
  2. Zakończenie.
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
Ad. 3. Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
a)    uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2006r.
           Wójt omówił wszystkie zmiany zaakceptowane i wprowadzone do projektu
           budżetu podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady w dniu 2 grudnia 2005r.
           Informacja o zmianach jest zał. nr 4 do protokółu.
           Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
           o projekcie budżetu Gminy Duszniki na 2006 rok, wyrażoną uchwałą nr 42/SO -
           18/05/Po z dnia 15 grudnia 2005r, która jest zał. nr 5 do protokółu.
     Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 12 głosami za.
     Uchwała nr XLII-216/05 jest zał. nr 6 do protokółu.
     Przewodniczący życzył Wójtowi i Radzie realizacji uchwalonego budżetu, a Wójt
     podziękował za jego uchwalenie. Powiedział, że w roku 2006 położony zostanie
     nacisk na spłatę zadłużenia, przygotowanie dokumentacji na nowe inwestycje oraz
     na przygotowanie projektów na pozyskanie środków unijnych w latach 2007-2013.
b)    zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla części terenu we wsi Podrzewie.
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 12 głosami za.
                 Uchwała nr XLII-217/05 jest zał. nr 7 do protokółu.
c)    powierzenia Wójtowi Gminy Duszniki uprawnień o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej.
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 12 głosami za.
           Uchwała nr XLII-218/05 jest zał. nr 8 do protokółu.
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
Radny Bogdan Kijak zapytał kiedy zakończy się proces przekształcania terenów w Podrzewiu i czy rozstrzygnięto już przetarg na spinkę wodociągu w Podrzewiu.
Wójt poinformował, że do 11 stycznia będzie wyłożony do wglądu plan i jeżeli nie będzie uwag, to po 14 dniach można podjąć uchwałę o zmianie przeznaczenia gruntu.
Przetarg rozstrzygnięto. Złożono cztery oferty. Wybrano za 75 tys. brutto. Jest to ok. 45% wartości kosztorysu inwestorskiego.
Radny Józef Augustynek obawia się, czy nie jest to cena zbyt zaniżona.
Wójt wyjaśnił, że wszystkie ceny były porównywalne. Kosztorysant opracowując kosztorys inwestorski przyjmuje ceny katalogowe, które są zawsze wyższe.
Radny Józef Augustynek skierował prośbę do komisji oświaty, aby zainteresować i zachęcić szkoły do pozyskiwania środków z Agencji Rolnej na dożywianie uczniów.
Ad. 5. Zakończenie.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.
Wójt podziękował radnym, sołtysom, kierownikom jednostek i wszystkim pracownikom za dobrą  współpracę i życzył szczęśliwego Nowego Roku.
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15 50 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki
zamknął XLII  sesję Rady Gminy Duszniki.   
Protokółowała
/-/Maria Woźniak
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Gracjan Skórnicki