KOŚiPP

PROTOKÓŁ NR 22/05

PROTOKÓŁ NR 22/2005
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki
w dniu 29 kwietnia 2005r.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Zapoznanie się z protestem mieszkańców ul.30-lecia PRL w Dusznikach.
  4. Sprawy mieszkaniowe.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Ryszard Krawczyk.
W spotkaniu uczestniczył wójt Adam Woropaj.
Nieobecny usprawiedliwiony radny Mariusz Durczak.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Tematem posiedzenia jest protest mieszkańców ulicy 30-lecia PRL w Dusznikach w sprawie zmiany nazwy ulicy bez konsultacji z jej mieszkańcami.
Protest, który podpisało 79 osób jest zał. nr 2 do protokółu. Mieszkańcy domagają się cofnięcia decyzji w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 
Wójt wyjaśnił, że obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na Gminę obowiązku przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Od mieszkańców wpływały prośby o zmianę nazwy ulicy Świerczewskiego. Mając na celu kompleksowe uregulowanie spraw nazewnictwa - dokonano także zmiany nazw innych, sąsiednich ulic.
Niezależnie od dokonanej zmiany nazw, Urząd ma obowiązek i przeprowadził aktualizacji ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, co wiąże się również z wymianą dokumentów.
 
Komisja stwierdza, że protest mieszkańców został podniesiony w sposób bardzo emocjonalny.
Przewodniczący Rady odpowie pisemnie mieszkańcom ulicy 30-lecia PRL i wyjaśni motywy podjęcia uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Krawczyk powrócił do spraw mieszkaniowych, które nie zostały ostatecznie załatwione przez Komunalny Zakład Budżetowy.
  1. Mieszkanie przy ul.Świerczewskiego 20 zajmowane przez Artura Kreckiego, który złożył rezygnację z wynajmu na rzecz Agnieszki Krzyżaniak w zamian za zwrot poniesionych kosztów remontu. Rezygnację wycofał i mieszkania nie opuścił.
  2. J. Cieślak została zobowiązana do odmalowania zajmowanego mieszkania w zamian za umorzenie przez Komunalny Zakład Budżetowy zaległego czynszu lub wyrażenie zgody na zamianę mieszkania na mniejsze. Na co nie wyraziła zgody.
 
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
 
Radny Marian Kaźmierowski zgłosił wniosek mieszkańca ulicy Os.Wyzwolenia w Dusznikach (p. Szade) o ograniczenie prędkości na w/w ulicy.
 Stwierdzono, że tylko policja z radarem byłaby skutecznym sposobem na ograniczenie nadmiernej prędkości.
 
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
                                                                    
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk