Protokoły z posiedzeń Komisji Rady 02-06

SPRAWOZDANIE ZA 2005 ROK

Sprawozdanie
z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Rady Gminy Duszniki
 za rok 2005
 
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ryszard Krawczyk,
Członkowie: Mariusz Durczak, Marian Kaźmierowski, Zdzisław Siemieniak, Cezary Stachowiak
 
Komisja odbyła w roku 2005 dziesięć spotkań, w tym trzy wspólne z Komisją Oświaty.
Na styczniowe posiedzenie zaproszono inspektora Mariana Zaglanicznego, który przedstawił działalność Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Duszniki.
W marcu - na wyjazdowym spotkaniu - zapoznano się z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Dusznikach i Podrzewiu.
Komisja interweniowała w sprawach mieszkaniowych, bezpieczeństwa na drogach i ulicach, porządku publicznego oraz zajęła stanowisko w sprawie protestu mieszkańców po zmianie nazwy ulicy 30-lecia PRL na Sportową, ograniczenia tonażu na drogach powiatowych oraz funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie gminy.
Komisja opiniowała projekty uchwał, w tym z wykonania budżetu za rok 2004 i projektu budżetu na rok 2006.
W posiedzeniach komisji udział brali: Wójt Adam Woropaj, przewodniczący rady Gracjan Skórnicki, skarbnik Janina Matjasz, kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego Tomasz Śpiączka oraz inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i OSP Marian Zaglaniczny.
 
 
Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska I Porządku Publicznego
Rady Gminy Duszniki
Ryszard  Krawczyk

SPRAWOZDANIE ZA 2005 ROK

Sprawozdanie z działalności
Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
za rok 2005
 
Komisja obradowała na 12-stu posiedzeniach. Realizując przyjęty plan pracy zajmowała się omówieniem dochodów i wydatków budżetu gminy. Analizowała i ustosunkowywała się do projektu uchwał na najbliższe sesje. Koordynowała spotkania z przedstawicielami urzędów i organizacji działających w otoczeniu rolnictwa.:
 
W posiedzeniach komisji brali udział:
 
-    wójt Adam Woropaj
-    skarbnik Janina Matjasz
-    przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki
-    zastępca wójta Maria Woźniak
-    kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego Maria Zaglaniczna
-    kierownik Gminnego Zespołu Budżetowego Tomasz Śpiączka
-    inspektor ds. zamówień publicznych Grażyna Gołaś
 
oraz zaproszeni goście:
 
-    kierownik Powiatowego Biura Wojewódzkiego Izby Rolniczej w Szamotułach Andrzej Frąckowiak
-    przedstawicielka Izby Rolniczej Lucyna Konieczna
-    prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Eugeniusz Majda
-    kierownik związku Spółek Wodnych w Szamotułach Andrzej Tęgi
-    rzeczoznawca majątkowy Zygmunt Semrau
-    przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jerzy Kryś
 
Obecność członków Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki wynosiła 90%.
 
 
Duszniki 24.01.2006 r.
Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Budżetu
Grzegorz Pawlak

SPRAWOZDANIE ZA 2005 ROK

 
Praca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia w roku 2005
 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 6 posiedzeń tematycznych związanych
z realizacją własnego planu pracy, a trzykrotnie zbierała się na posiedzeniach wspólnych:
z pozostałymi komisjami stałymi Rady, z Komisją Rolnictwa i Budżetu oraz Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
Zależnie od tematu- w pracach Komisji udział brali najczęściej wójt Gminy Duszniki, Adam Woropaj, przewodniczący Rady- Gracjan Skórnicki oraz skarbnik gminy- Janina Matjasz. Gościliśmy także Marię Woźniak- zastępcę wójta, Bogdana Budę- dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Barbarę Dybionę- prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Marię Zaglaniczną- kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego, Kamillę Grabarek- kierownik Biblioteki Publicznej oraz kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego, Tomasza Śpiączkę.
Komisja zajmowała się następującymi ważniejszymi zagadnieniami:
a)    w zakresie oświaty:
-    regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom; formy stypendialne za wyniki w nauce i w sporcie,
-    współpracą Związku Nauczycielstwa Polskiego z organem prowadzącym,
-    stanem i potrzebami szkół dusznickich (posiedzenie wyjazdowe),
-    protestem Rady Rodziców w Sędzinku w sprawie przewidywanej zmiany stopnia organizacyjnego tamtejszej szkoły,
-    funkcjonowaniem Biblioteki Publicznej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w upowszechnianiu książki.
Przewodniczący komisji uczestniczył w naradzie dyrektorów placówek oświatowych poświęconej organizacji roku szkolnego 2005/2006. Był także przedstawicielem organu prowadzącego w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół.
 
b)    w zakresie kultury:
-    organizacją Gminnego Centrum Kultury,
-    planami pracy i działania Centrum,
-    decentralizacją niektórych imprez o zasięgu lokalnym,
-    działaniem i sytuacją świetlic wiejskich,
-    kulturowymi formami pracy biblioteki.
 
c)    w zakresie sportu - podziałem środków budżetowych wspomagających działanie
klubów.   
 
Komisja formułowała wnioski dotyczące zakresu jej działania, na przykład dożywiania
w szkołach i przedszkolach, czy też działania Rady, np. przepływu informacji.
Posiedzenia odbywane wspólnie z innymi komisjami stałymi poświęcone były głównie ważnym sprawom budżetowym i omówieniom projektów uchwał bardzo istotnych dla realizacji przedsięwzięć ujętych w strategii rozwoju gminy.
Ważnym zadaniem Komisji było także przygotowanie planu pracy na ostatnie miesiące kadencji 2002- 2006. Zawiera on również elementy podsumowujące to czterolecie.
 
Duszniki, dnia 25 stycznia 2006r.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Romuald Sobkowiak

SPRAWOZDANIE ZA 2005 ROK

                                                                                 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki za rok 2005
 
1. Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała 6 razy.
2. Z planu pracy nie zrealizowano kontroli Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowie.
Powodem była choroba przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Stanisław Subsar zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego i na jego miejsce Rada Gminy wybrała 23 listopada 2005r. Bogdana Kijaka.
4. W roku sprawozdawczym skontrolowano:
- 14 lutego - działalność sołectwa i OSP w Niewierzu.
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych sprawozdań. Zaleciła w możliwie krótkim terminie odbycie zebrań sprawozdawczych. Komisja przychyliła się do wniosku sołtysa,aby w miarę możliwości budżetowych wybudować toalety i pomieszczenia kotłowni przy sali wiejskiej w Niewierzu, oraz do wniosku sekretarza OSP dotyczącego odnowienia elewacji remizy. Komisja zwróciła uwagę na bardzo dobre utrzymanie pomieszczeń.
-  06 kwietnia.-  klub sportowy "Sokół".
Do przedstawionego sprawozdania komisja nie wniosła uwag, Gospodarowanie mieniem jest dobre.
- 15 czerwca - Ochotniczą Straż Pożarną w Podrzewiu.
Do przedstawionego sprawozdania komisja nie wniosła uwag. Gospodarowanie mieniem jest dobre. Zarówno sprzęt, wyposażenie i stroje są w należytym porządku. Komisja przychyliła się do wniosku zarządu OSP Podrzewie o przeprowadzenia przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach kontroli wszystkich hydrantów w gminie.
- 14 grudnia - Ochotniczą Straż Pożarną w Grzebienisku.
Do sprawozdania finansowego za rok 2004 komisja nie wniosła uwag, Na uznanie zasługuje należyta dbałość o mienie ( budynek remizy i sprzęt). Komisja poparła postulaty członków OSP w sprawie wymiany akumulatorów
5. Komisja pozytywnie zaopiniowała w dniu 04 kwietnia wykonanie budżetu za rok 2004 i wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki.
6. 02 grudnia na wspólnym posiedzeniu komisji stałych omawiano projekt budżetu Gminy Duszniki na 2006 rok.
 
Sprawozdanie sporządziła
(Maria Woźniak)
 
Duszniki, dnia 24 stycznia 2006r.

PROTOKÓŁ NR 21/01

PROTOKÓŁ NR 21/2001
posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Rady Gminy Duszniki w dniu 29 maja 2001r.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji oraz Wójt gminy Duszniki Adam Woropaj. Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Porządek obrad:
1.    Wyjazd w teren.
-    Wilkowo - stare wysypisko śmieci,
-    Ceradz Dolny - dzikie wysypisko śmieci,
-    Grzebienisko - oczyszczalnia ścieków i sala gimnastyczna,
-    Podrzewie - oczyszczalnia ścieków i myjnia pojazdów ciężarowych,
2.    Moja wieś i zagroda czysta.
3.    Narkotyki.
4.    Sesje, a plotki z nimi związane.
 
Protokół sporządził
Bolesław Araszkiewicz
 
Przewodniczył
Jan Araszkiewicz

PROTOKÓŁ NR 18/05

PROTOKÓŁ  NR 18/05
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki
w dniu 24 stycznia 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie za rok 2004.
 4. Wystąpienie Wójta.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
 
Ad. 1.  Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Ryszard Krawczyk. 
W spotkaniu uczestniczył wójt Adam Woropaj .
 
Lista obecności  jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 
Ad. 3  Przewodniczący przedstawił sprawozdanie  komisji za 2004 rok, które jest zał. nr 2 do protokółu.
 
Ad. 4. Wójt Adam Woropaj omówił sprawy dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Poruszono temat uzupełnienia kadry. Jeżeli sytuacja się nie poprawi, straży grozi samoistna likwidacja jednostek. Młodzież niestety nie garnie się do tej służby.
Zastanawiano się nad  przeznaczeniem  starego samochodu z OSP Duszniki. Strażacy chcą, aby  pozostał w jednostce.
 
Ad. 5. Wolne głosy i wnioski.
 
Radny Marian Kaźmierowski zaproponował, aby sprawdzić działanie najstarszej w gminie oczyszczalni ścieków w Podrzewiu.
Postanowiono marcowe posiedzenie Komisji rozpocząć od wizyty na oczyszczalni.
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad,  posiedzenie zakończono.
   
Przewodniczył i protokół sporządził
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 19/05

PROTOKÓŁ NR 19/05
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Rady Gminy Duszniki
 
w dniu 21 lutego 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Wystąpienie inspektora M.Zaglanicznego
 4. Analiza projektów uchwał na XXXI sesję rady gminy
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Ad. 1.  Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Ryszard Krawczyk. 
W spotkaniu uczestniczyli wójt Adam Woropaj, przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki.
I inspektor ds.wojskowych, obrony cywilnej i OSP Marian Zaglaniczny.
Nieobecny radny Mariusz Durczak.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 
Ad. 3 Marian Zaglaniczny przedstawił ramowy plan kategoryzacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych, którego celem jest określenie ich wartości bojowej tj. możliwości skutecznego podejmowania działań ratowniczych. Kategoryzacja pozwoli także na ocenę zabezpieczenia terenu przez aktualnie działające OSP oraz wykazanie niezbędnych potrzeb dotyczących wyposażenia jednostek w stosunku do potencjalnych zadań  przy przewidywanym maksymalnym zagrożeniu.
Wymogi stawiane przez Zarząd Główny w Warszawie są bardzo trudne do spełnienia przez jednostki OSP.
Omówiono stan pojazdów, jakimi dysponują gminne jednostki.
M. Zaglaniczny przedstawił ilość wyjazdów na akcje strażackie w 2004 roku oraz omówił sytuację jednostek w Dusznikach i Podrzewiu, które są w Krajowym Systemie Pożarnictwa
i Ratownictwa.
Dyskutowano nad rekompensatą finansową dla uczestników akcji ratowniczych.
Wójt Adam Woropaj przedstawił zadania, jakie stawiane są przed naczelnikami OSP.
 
Ad. 4. Wójt Adam Woropaj omówił projekty uchwał na XXXI sesję rady gminy -
w szczególności wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2005-2015 dla gminy Duszniki.
 
Ad. 5. Wolne głosy i wnioski.
Radny Ryszard Krawczyk poruszył sprawę zabezpieczenia bezpańskiej posesji w Podrzewiu przy ul. Długiej, która zamienia się w ruderę (brak właściciela i spadkobierców).
Należałoby ustawić znak zakazu wstępu na teren posesji z uwagi na grożące niebezpieczeństwo (zawalenie, pożar).
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad,  posiedzenie zakończono.                                                                    
    
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 20/05

PROTOKÓŁ NR 20/05
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Rady Gminy Duszniki
w dniu 30 marca 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Przeprowadzenie wizji lokalnej w mieszkaniu przy ul. Świerczewskiego.
 4. Wizytacja oczyszczalni ścieków w Podrzewiu..
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Ryszard Krawczyk. 
W spotkaniu uczestniczyli Kierownik KZB Tomasz Śpiączka i wójt Adam Woropaj.
Nieobecny radny Mariusz Durczak.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3 Członkowie Komisji przeprowadzili w towarzystwie kierownika GOPSu Elżbiety Kamienicznej i kierownika KZB Tomasza Śpiączki wizję lokalną w mieszkaniu komunalnym - zajmowanym przez państwa Cieślaków w Dusznikach przy ul. Świerczewskiego.
Mieszkanie jest zaniedbane, a najemcy zalegają z opłatami.
Najlepszym wyjściem byłaby zamiana na mniejszy lokal, ale w chwili obecnej gmina nie dysponuje takim lokalem.
Postanowiono, że Komisja zwróci się do Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego z wnioskiem o umorzenie zaległości za czynsz, które wynoszą ok. 1.000,-zł i zaproponuje
 p. Cieślak wymalowanie mieszkania we własnym zakresie.
 
Ad. 4.  Wizytowano oczyszczalnię ścieków w Podrzewiu. Podrzewie jest już podłączone do kanalizacji, Duszniki robią to sukcesywnie w miarę oddawania kolejnych odcinków. Oznaką korzystania z kanalizacji sanitarnej jest czysta woda w przydrożnych rowach.
 
Ad. 5. Wolne głosy i wnioski.
 
W n i o s k i
 
Postanowiono, że Komisja zwróci się do Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego z wnioskiem o umorzenie zaległości za czynsz, które wynoszą ok. 1.000,-zł i zaproponuje
p. Cieślak wymalowanie mieszkania we własnym zakresie.
 
Przewodniczący Ryszard Krawczyk zgłosił kierownikowi KZB konieczność wymiany hydrantu przy boisku sportowym w Podrzewiu.
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 21/05

PROTOKÓŁ NR 21/05
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Rady Gminy Duszniki
 
wspólnie z komisjami :
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz Rolnictwa i Budżetu
w dniu 11 kwietnia 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.
Ad. 1. Posiedzenie wspólne trzech komisji otworzył i powitał zebranych wójt Adam Woropaj. W posiedzeniu wzięła udział Janina Matjasz - skarbnik Gminy..
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Wójt omówił szczegółowo wszystkie pozycje planu i wykonania budżetu. Wyjaśnień udzielała skarbnik.
Podkreślano dużą ściągalność podatku. Dużą zaległość ma firma RACEMUS.
Zwrócono uwagę na dużą różnicę w poborze wody - wykazanym na stacjach wodociągowych, a wpłatami od użytkowników.
 
Ad. 3 Wolne głosy i wnioski.
 
W tej części posiedzenia uczestniczył kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego Tomasz Śpiączka.
 
1. Komisja po zakończeniu wspólnego posiedzenia - zapoznała się z pismem przewodniczącego rady Gracjana Skórnickiego w sprawie zażalenia Agnieszki Krzyżaniak na decyzje kierownika KZB.
Z wyjaśnień kierownika wynika, że sprawa przekazania spornego mieszkania została zawieszona, ponieważ Agnieszka Krzyżaniak nie doszła do porozumienia z Arturem Kreckim.
 
2. Druga sprawa mieszkaniowa - dotycząca porozumienia z państwem Cieślak w sprawie umorzenia zaległego czynszu w zamian za wymalowanie mieszkania - też nie została zakończona. Pani Cieślak domaga się przeprowadzenia remontu (wymiana drzwi i podłogi w kuchni). Kierownik zagroził wykwaterowaniem w/w lokatorów jeżeli nie wywiążą się z propo-
nowanego porozumienia..
 
 
Ad. 4. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 22/05

PROTOKÓŁ NR 22/2005
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki
w dniu 29 kwietnia 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Zapoznanie się z protestem mieszkańców ul.30-lecia PRL w Dusznikach.
 4. Sprawy mieszkaniowe.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Ryszard Krawczyk.
W spotkaniu uczestniczył wójt Adam Woropaj.
Nieobecny usprawiedliwiony radny Mariusz Durczak.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Tematem posiedzenia jest protest mieszkańców ulicy 30-lecia PRL w Dusznikach w sprawie zmiany nazwy ulicy bez konsultacji z jej mieszkańcami.
Protest, który podpisało 79 osób jest zał. nr 2 do protokółu. Mieszkańcy domagają się cofnięcia decyzji w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 
Wójt wyjaśnił, że obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na Gminę obowiązku przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Od mieszkańców wpływały prośby o zmianę nazwy ulicy Świerczewskiego. Mając na celu kompleksowe uregulowanie spraw nazewnictwa - dokonano także zmiany nazw innych, sąsiednich ulic.
Niezależnie od dokonanej zmiany nazw, Urząd ma obowiązek i przeprowadził aktualizacji ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, co wiąże się również z wymianą dokumentów.
 
Komisja stwierdza, że protest mieszkańców został podniesiony w sposób bardzo emocjonalny.
Przewodniczący Rady odpowie pisemnie mieszkańcom ulicy 30-lecia PRL i wyjaśni motywy podjęcia uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Krawczyk powrócił do spraw mieszkaniowych, które nie zostały ostatecznie załatwione przez Komunalny Zakład Budżetowy.
 1. Mieszkanie przy ul.Świerczewskiego 20 zajmowane przez Artura Kreckiego, który złożył rezygnację z wynajmu na rzecz Agnieszki Krzyżaniak w zamian za zwrot poniesionych kosztów remontu. Rezygnację wycofał i mieszkania nie opuścił.
 2. J. Cieślak została zobowiązana do odmalowania zajmowanego mieszkania w zamian za umorzenie przez Komunalny Zakład Budżetowy zaległego czynszu lub wyrażenie zgody na zamianę mieszkania na mniejsze. Na co nie wyraziła zgody.
 
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
 
Radny Marian Kaźmierowski zgłosił wniosek mieszkańca ulicy Os.Wyzwolenia w Dusznikach (p. Szade) o ograniczenie prędkości na w/w ulicy.
 Stwierdzono, że tylko policja z radarem byłaby skutecznym sposobem na ograniczenie nadmiernej prędkości.
 
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
                                                                    
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 23/05

PROTOKÓŁ NR 23/2005
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki
w dniu 23 maja 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie projektów uchwał na XXXV sesję.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Ryszard Krawczyk.
W spotkaniu uczestniczyli skarbnik Janina Matjasz i kierownik KZB Tomasz Śpiączka
Nieobecny usprawiedliwiony radny Marian Kaźmierowski.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Janina Matjasz omówiła projekty uchwał finansowych związanych z zaciągnięciem kredytów 
-     na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku - etap IV,
-    na prefinansowanie projektu: Uregulowanie gospodarki ściekowej na  terenie wsi Duszniki (etap VS-3 +VS-4)
-    oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki
 
Radny Mariusz Durczak zapytal, czy zaplanowane i rozpoczęte inwestycje nie będą wyhamowane z powodu braku środków.
 
Janina Matjasz odpowiedziała, że nie ma takiego zagrożenia.
 
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
 
Radny Mariusz Durczak poruszył sprawę drogi Brzoza - Ceradz Dolny. Gmina partycypowała w kosztach jej naprawy. (80.000,-zł.). Mimo niedawnego remontu -. jej  stan jest zły. Nie umocnione pobocza są powodem wykruszania się bocznej nawierzchni.
 
Komisja obejrzała mieszkanie zajmowane przez  p.Cieślak, które dzięki wspólnym działaniom (lokator pomalował pomieszczenia, a Komunalny Zakład Budżetowy zrobił cementową wylewkę w kuchni i położy wykładzinę) - poprawi warunki życia lokatorom.
 
W n i o s e k
Z uwagi na ciężką sytuację materialną i zdrowotną oraz włożony wkład pracy w remont mieszkania - Komisja wnioskuje o umorzenie p. Cieślak 50% zaległości za czynsz.
 
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
                                                                    
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 24/05

PROTOKÓŁ NR 24/2005
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki
w dniu 13 czerwca 2005r.
 
wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie.
 2. Zajęcie stanowiska w sprawie ograniczenia tonażu na drogach powiatowych.
 3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do komisji.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.
Ad. 1. Wspólne posiedzenie otworzył i powitał zebranych wójt Adam Woropaj.
W posiedzeniu wzięła udział skarbnik Janina Matjasz i przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Komisje spotkały się m.in. w celu wyrażenia opinii na temat wniosku Starostwa Powiatowego w Szamotułach w sprawie ograniczenia tonażu dla pojazdów ciężarowych na drodze powiatowej Chełmno-Duszniki i pisma Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t na drodze powiatowej.1892 na odcinku Ceradz Dolny-Brzoza.
 Radni są przeciwni wprowadzaniu ograniczeń tonażu na drogach powiatowych. Uważają, że należy
 umocnić pobocza i przystosować drogi do zwiększonego ruchu i tonażu.
 
W dalszej części spotkania komisje się rozdzieliły i kontynuowały obrady oddzielnie.
 
Ad. 3. Pisma, które wpłynęły do komisji:
-    Remigiusz Wittig zam. w Dusznikach, ul. Świerczewskiego 20/5 w sprawie kapitalnego remontu klatki schodowej w budynku, w którym mieszka.
  
      Postanowiono przekazać pismo wg kompetencji - do Komunalnego Zakładu Budżetowego.
 
-    Lidia Jaworska zam. w Dusznikach, ul. Świerczewskiego 20a prosi o umożliwienie kupna kawałka gruntu sąsiadującego z jej posesją.
 
      Komisja nie wnosi sprzeciwu w tej sprawie. Pismo przekaże do Referatu Rozwoju Gospodarczego
      do dalszego załatwienia.
 
 
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
 
Dyskutowano nad sprawą dopłaty do komunikacji podmiejskiej.
Pod koniec czerwca TP BUS ma przedstawić kosztorys przewozów.
 
Radny Bogdan Kijak będzie dążył za zmniejszeniem kosztów dopłaty i zaproponuje przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na remont szkoły w Podrzewiu.
 
Radny Mariusz Durczak chciałby się dowiedzieć ile pieniędzy z budżetu gminy otrzymały poszczególne wsie.
 
Poruszono sprawę opuszczonych posesji. Taka znajduje się w centrum Podrzewia, stanowiąc zagrożenie dla dzieci.
Nie uregulowane sprawy spadkowe i brak właściciela powoduje, że teren jest bezpański.
W Podrzewiu zgłoszono pojawienie się bezpańskiego psa, który zagraża mieszkańcom.
 
Wójt powiedział, że sprawa jest w trakcie załatwiania.
 
Wnioski
Radni są przeciwni wprowadzaniu ograniczeń tonażu na drogach powiatowych. Uważają, że należy umocnić pobocza i przystosować drogi do zwiększonego ruchu i tonażu.
 
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
                                                                    
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 25/05

PROTOKÓŁ NR 25/2005
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki
w dniu 04 października 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie wniosków, które wpłynęły do rady
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Ryszard Krawczyk.
W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Adam Woropaj i kierownik KZB Tomasz Śpiączka.A
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Rozpatrzono wnioski skierowane do rady, przedstawione na ostatniej sesji w dniu 21.09. br:
-    Proboszcz Parafii Św. Marcina w Dusznikach i Rada Parafialna proszą o partycypowanie w kosztach budowy parkingu przykościelnego w Dusznikach.
Postanowiono sprawę budowy parkingu przenieść na rok 2006
Gmina podejmie budowę parkingu przy salce katechetycznej na ulicy Broniewskiego.
W bieżącym roku nie jest możliwe podjęcie żadnych zobowiązań finansowych, które nie zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2005 rok.
 
-    Rada Sołecka i Sołtys wsi Wilkowo proszą o uwzględnienie w budżecie gminy na rok 2006 modernizacji odcinka drogi Wilkowo-Brzoza (wykonanie nowej nawierzchni) oraz modernizacji świetlicy wiejskiej (budowa kuchni, ubikacji i szamba).
Postanowiono nie udzielać pomocy na powyższy cel, z uwagi na znikome wykorzystanie świetlicy. Częściowym rozwiązaniem problemu byłoby kupno przenośnej ubikacji.
Sprawa drogi zostanie przekazana wg kompetencji do Starostwa Powiatowego.
 
-    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej i Przedszkola w Sędzinku nie zgadzają  się z planowaną reorganizacją szkoły w Sędzinku (z 6 klasowej na 3 klasową).
Stwierdzono, że nadchodzący niż demograficzny wymusi zmniejszenie ilości klas. Postanowiono jeszcze raz przyjrzeć się sprawie.
 
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
- Wójt mówił na temat dowozów dzieci do szkoły w Grzebienisku. Przedstawił dwa warianty:
-    I dowozy pasażerskie połączone ze szkolnymi,
-    II wyodrębnione przewozy szkolne.
Po dokonaniu weryfikacji ilości pasażerów i uczniów korzystających obecnie z komunikacji zbiorowej oraz ilości kilometrów, stwierdzono, że korzystniejsze jest udzielenie zamówienia wg I wariantu.
 
- Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego przedstawił regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Poinformował o wykryciu kradzieży wody (ujęcie przed licznikiem). Poruszono sprawę wywozu nieczystości stałych. Zastanawiano się, czy nie wprowadzić opodatkowania na ten cel.
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
                                                             
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 26/05

PROTOKÓŁ NR 26/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
w dniu 24 stycznia 2005r.
 
Ad. 1. Przewodniczący Grzegorz Pawlak powitał zebranych i otworzył posiedzenie Komisji. W spotkaniu uczestniczyli oprócz członków komisji Rolnictwa i Budżetu, wójt Adam ropaj  i przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jerzy Kryś.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Przyjęto zaproponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu z  poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie doradcy WODR.
 4. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.
 
Ad. 2. Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia.
 
Ad. 3. Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jerzy Kryś przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2004 i planach pracy - z uwzględnieniem planu szkoleń - na rok 2005.
W/w mówił o "dyrektywie azotanowej", którą objęte są obszary zlewni rzek Mogilnica i Samica Stęszewska. Działania mają polegać na ograniczeniu odpływu azotu ze żródeł rolniczych.
Postanowiono wystąpić do gmin ościennych o wspólne działanie, mające na celu skonkretyzowanie form pomocy rządu dla gmin i rolników objętych programem azotanowym.
 
Ad. 4. Wójt przedstawił projekty uchwał na najbliższą sesję w sprawie:
a)    zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
b)    wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania,
c)    kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 
Projekty zostały przyjęte przez radnych bez zastrzeżeń.
 
Ad. 6.Wolne głosy i wnioski.
 
Postanowiono wystąpić do gmin ościennych o wspólne działanie, mające na celu skonkretyzowanie form pomocy rządu dla gmin i rolników objętych programem azotanowym
 
Ad. 7. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 27/05

PROTOKÓŁ NR 27/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
w dniu 21 lutego 2005r.
 
 
Ad. 1. Przewodniczący Grzegorz Pawlak powitał zebranych i otworzył posiedzenie Komisji. W spotkaniu uczestniczyli oprócz członków komisji Rolnictwa i Budżetu, wójt Adam Woropaj..
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Przyjęto zaproponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.
 
Ad. 2. Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia.
 
Ad. 3. Głównym tematem posiedzenia było omówienie projektów uchwał XXXI sesji, które Wójt przedstawił w sprawie:
a)    zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dusznikach na 2005r.
b)    zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku, etap IV,
c)    udzielenia pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego,
d)    udzielenia pomocy finansowej dla powiatu szamotulskiego,
e)    zmiany uchwały budżetowej nr XXIX-146/04 z dnia 29 grudnia 2004r. rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2005 rok,
f)    wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Ludowo,
g)    wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie - przysiółek,
h)    wieloletniego planu rozwoju urządzeń kanalizacyjnych,
i)    przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Podrzewie Gmina Duszniki
j)    o zamiarze likwidacji Punktu Filialnego w Sękowie, szkoly Podstawowej w Dusznikach
Radni dyskutowali nad powyższymi projektami.
 
Ad. 4.Wolne głosy i wnioski.
 
Wójt poinformował (w nawiązaniu do wniosku komisji z poprzedniego posiedzenia) o spotkaniu w dniu 16 bm. w sprawie "dyrektywy azotanowej". W spotkaniu udział wzięli burmistrzowie, przewodniczący rad, komisji rolnictwa gmin Buk, Dopiewo i Opalenica oraz przedstawiciele ARiMR, WODRu i RZGW.
Postanowiono wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w celu zapewnienia środków na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę  dla  rolników z obszarów objętych programem "dyrektywy azotanowej".
 
Radny Marian Kaźmierowski zapytał dlaczego gmina Duszniki nie została objęta programem "Obszary o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania".
 
Wójt wyjaśnił, że mimo starań, gmina nie została zakwalifikowana.
 
Radni zapoznali się z informacją TP BUS (przewoźnika wykonującego usługi autobusowe komunikacji publicznej na rzecz gminy Duszniki) o planowanych kosztach komunikacji w 2005 roku, obowiązujących cenach biletów i rozkładzie jazdy.
 
Przewodniczący Grzegorz Pawlak zwrócił uwagę, że dowozy uczniów stanowią zaledwie 25% świadczonych usług przewozowych.
Uważa, że należy poszukać oszczędności i rozważyć możliwość likwidacji połączeń nierentownych.
 
Komisja ma zastrzeżenia do wysokości przewidywanego średniego kosztu wozokilometra na rok 2004, który wynosi 3,34zł.
 
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 28/05

PROTOKÓŁ NR 28/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 21 marca 2005r.
 
 
 Ad. 1. Przewodniczący Grzegorz Pawlak powitał zebranych i otworzył posiedzenie Komisji. W spotkaniu uczestniczyli oprócz członków komisji Rolnictwa i Budżetu, wójt Adam Woropaj, kierownik Powiatowego Biura Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Szamotułach Andrzej Frąckowiak, członek w/w biura Lucyna Konieczna oraz doradca ODRu w Dusznikach Jerzy Kryś..
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
 Ad. 2. Przyjęto zaproponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i podpisanie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Omówienie działalności Powiatowego Biura Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Szamotułach.
 5. Omówienie działalności Punktu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dusznikach.
 6. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.
 
Ad. 3. Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia.
 
Ad. 4. Andrzej Frąckowiak, który od pół roku pełni funkcje Kierownika Powiatowego Biura Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Szamotułach powiedział, że oczekiwania rolników są bardzo duże, tymczasem praca Izb ogranicza się do opiniowania wniosków. Przygotowana jest nowelizacja statutu izb rolniczych. Gość uważa, że konieczne jest zwiększenie liczby doradców rolniczych, którzy mają bezpośredni i pierwszy kontakt z rolnikiem.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Pawlak nie otrzymał odpowiedzi na pytanie  na co  przeznaczone są pieniądze z  podatku rolnego (w wysokości 2% ),  który urzędy gmin przekazują. izbom rolniczym.
 
Ad. 5. Zebrani dyskutowali na temat działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W tej chwili najwięcej czasu poświęca się wnioskom o płyty obornikowe. Krytycznie wypowiadano
się na temat w/w wniosków. Jest wiele chaosu, powielania niepotrzebnych podpisów, zmian już podjętych decyzji. Zebrani byli zgodni, że należy zwiększyć ilość pracowników w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.
 
 
Ad. 6. Wójt przedstawił projekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy w dniu 23 bm. w sprawie:
-    Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki,
 
-    ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświatowym, gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolu gminy Duszniki,
 
-    wystąpienia o połączenie miejscowości Ludowo (wieś i Sekowo (wieś) w jedną jednostkę
 
Ad. 7. Wolne głosy i wnioski.
Członkowie Komisji wnioskowali o:
-    częstsze spotkania z przedstawicielami Izb Rolniczych, aby poprawić przepływ informacji.
-    zwiększenie liczby doradców rolniczych .
 
Ad. 8.  Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
(Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 29/05

PROTOKÓŁ NR 29/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 11 kwietnia 2005r.
 
Ad. 1. Posiedzenie wspólne trzech komisji otworzył i powitał zebranych wójt Adam Woropaj. W posiedzeniu wzięła udział skarbnik Janina Matjasz.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad..
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.
Ad. 2. Wójt omówił szczegółowo wszystkie pozycje planu i wykonania budżetu. Wyjaśnień udzielała skarbnik. Podkreślano dużą ściągalność podatku. Członkowie komisji nie wnoszą zastrzeżeń do wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
 
Ad. 3. Wolne głosy i wnioski.
 
Radny Grzegorz Pawlak  zapytał o termin remontu ul. Świerczewskiego oraz o możliwość naprawy bramy cmentarnej w Sędzinach.
 
Wójt poinformował, że prace kanalizacyjne są już zakończone i Zarząd Dróg Wojewódzkich może rozpoczynać prace drogowe. Nie widzi przeszkód, aby Komunalny Zakład Budżetowy naprawił bramę wjazdową na cmentarz.
 
Radny Roman Pawlak zapytał o powód bardzo niskiego ciśnienie wody w Sękowie.
 
Wójt wyjaśnił, że w najbliższym czasie nastąpi spinka końcówki wodociągu w Sękowie z nitką przy hotelu A-2.
Poinformował, że 20 bm. odbędzie się nadzwyczajna sesja rady gminy z projektami uchwał w sprawie:
-    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
-    przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Grzebienisko,
      -         "          "           "           "  Chełminko -Niewierz,
      -        "          "           "           "   Sękowo-Wilczyna,
-    nadania i zmiany nazw ulic w miejscowości Duszniki,
-    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie gminy Duszniki,
-    nadania Gimnazjum w Grzebienisku imienia Lecha Krzyżaniaka.
 
Natomiast sesja absolutoryjna odbędzie się zgodnie z planem 27 bm.
 
Ad. 4.  Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował  
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 30/05

PROTOKÓŁ NR 30/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 18 maja 2005r.
 
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Grzegorz Pawlak W posiedzeniu wzięła udział skarbnik Janina Matjasz, kierownik GZO Maria Zagklaniczna i inspektor ds. zamówień publicznych Grażyna Gołaś.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu nr 29/2005.
 3. Wyrażenie opinii na temat wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pniewy.
 4. Omówienie  projektów uchwał na XXXV sesję.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
 
Ad. 2. Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Ryszard Grabarek przedstawił pismo Lasów Państwowych Nadleśnictwo Pniewy, które jest zał. nr 2 do protokółu - w sprawie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek leśnych położonych w  obrębie Dusznik oraz gruntów rolnych na terenie Zakrzewka.
 
Komisja nie wyraziła zgody na zmianę przeznaczenia gruntów.
 
Ad. 4. Omówiono projekty uchwał w sprawie:
a)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego,
b)    likwidacji Punktu Filialnego w Sękowie Szkoły Podstawowej w Dusznikach,
 
c)    sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, granic ich obwodów oraz stopnia organizacyjnego,
 
d)    szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach gminy Duszniki oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.,
 
e)    bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Duszniki (dz. ew. nr 1235/19),
 
f)    bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko (dz. ew. nr 375/7)
 
g)    zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku -  
(etap VS-3 i VS-4).
h)    zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu: Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie wsi Duszniki (etap VS-3 +VS-4)
 
 
 
i)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki
 
Szczegółowych wyjaśnień, dotyczących zaciągnięcia kredytów udzieliła skarbnik Janina Matjasz.
Na temat uchwał "oświatowych" mówiła kierownik GZO Maria Zaglaniczna.
                              
Ad. 5. Wolne głosy i wnioski.
 
 
 1. Przewodniczący Komisji przedstawił pismo od Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w sprawie zorganizowania spotkania Komisji z kierownikiem Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Szamotułach, działaczami Spółki Wodnej w Dusznikach i sołtysami.
      Stwierdzono, że Komisja może wziąć udział w takim spotkaniu, ale organizacją
      powinien zająć się pomysłodawca.
 
 1. Komisja dowiedziała się, że Urząd ogłosił przetarg na zakup przenośnej sceny na potrzeby Gminnego Centrum Kultury. Poproszono Grażynę Gołaś - inspektora ds. zamówień publicznych o informację na ten temat.
Zwrócono uwagę, że radni powinni wiedzieć o takich faktach przed ogłoszeniem przetargu.
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
 
Protokółował
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 31/05

PROTOKÓŁ NR 31/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 13 czerwca 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu nr 30/2005.
 3. Wybór kandydata z gminy Duszniki do statuetki "Siewca".
 4. Rozpatrzenie pism w sprawie ograniczenia tonażu na drogach powiatowych.
 5. Zapoznanie się z proponowanymi zmianami w budżecie gminy.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.
 
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Grzegorz Pawlak
W posiedzeniu wzięła udział skarbnik Janina Matjasz, wójt Adam Woropaj, przewodniczący rady Gracjan Skórnicki i prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Eugeniusz Majda. Pogratulował Wójtowi bardzo dobrego występu i zdobycie drugiego miejsca w finale konkursu super wójt/burmistrz roku, który odbył się 11 czerwca br. w Krajence.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.
 
Ad. 2. Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Wytypowano Leszka Turkota - rolnika z Dusznik do odznaczenia - na tegorocznych dożynkach powiatowych w Ostrorogu - statuetką "Siewcy".
.
Ad. 4. Komisja po zapoznaniu się z pismami Starostwa Powiatowego w sprawie ograniczenia tonażu dla pojazdów ciężarowych na drodze powiatowej Chełmno-Duszniki i Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t na drodze powiatowej.1892 na odcinku Ceradz Dolny-Brzoza.-
wyraziła opinię, że nie należy wprowadzać ograniczeń tonażu lecz zadbać o umocnienie poboczy, a remontowane drogi przystosować do zwiększonego ruchu i tonażu.
Komisja zwraca uwagę, aby na nowobudowanej drodze z Grzebieniska do Wilkowa nie powtórzyły się błędy w postaci zbyt słabych poboczy, co przyczynia się do niszczenia jezdni.
 
Ad. 5. Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy, które zostaną przedstawione radzie na najbliższej sesji.
 
Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.
 
Wnioski
Radni są przeciwni wprowadzaniu ograniczeń tonażu na drogach powiatowych. Uważają, że należy umocnić pobocza i przystosować drogi do zwiększonego ruchu i tonażu
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 32/05

PROTOKÓŁ NR 32/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 20 lipca 2005r.
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu nr 31/2005.
 3. Wybór starosty i starościnę na tegoroczne dożynki gminne.
 4. Omówienie stanu klęski suszy.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
 
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Grzegorz Pawlak
W posiedzeniu wziął udział przewodniczący rady Gracjan Skórnicki, członek Powiatowej Izby Rolniczej Lucyna Konieczna , prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Eugeniusz Majda oraz sekretarz Jan Pieprzyk. Nieobecny Roman Pawlak.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.
 
Ad. 2. Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Wytypowano Renatę Piaskowską z Dusznik na starościnę i Macieja Skubiszewskiego z Wierzei na starostę tegorocznych gminnych dożynek, które odbędą się 28 sierpnia w Dusznikach.
 
Ad. 4. Omówiono sytuację w rolnictwie spowodowaną długotrwałą suszą.
Komisja wspólnie z Prezesem Gminnego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych oraz przedstawicielem Powiatowej Izby Rolniczej wnioskują o wystąpienie do Wojewody Województwa Wielkopolskiego o uznanie terenu Gminy Duszniki za rejon objęty klęską suszy.
 
Ad. 5. Wolne głosy i wnioski.
Mówiono na temat organizacji i ceny skupu zboża z tegorocznych żniw oraz o sytuacji finansowej gminy. Wiadomo już, że modernizacja drogi wojewódzkiej (przebiegającej przez Duszniki) pociągnie za sobą dodatkowe koszty związane z udrażnianiem kanalizacji deszczowej.
 
Wniosek:
 
Komisja wspólnie z Prezesem Gminnego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych oraz przedstawicielem Powiatowej Izby Rolniczej wnioskują o wystąpienie do Wojewody Województwa Wielkopolskiego o uznanie terenu Gminy Duszniki za rejon objęty klęską suszy.
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 33/05

PROTOKÓŁ NR 33/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 14 września 2005r.
 
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Grzegorz Pawlak
W posiedzeniu wzięli udział skarbnik Janina Matjasz i wójt Adam Woropaj..
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu nr 32/2005.
 3. Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy Duszniki za I półrocze 2005r.
 4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 5. Informacja Wójta o sprawach bieżących.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.
 
Ad. 2. Przyjęto bez czytania i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Głównym tematem posiedzenia była analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2005r.. Szczegółowej analizy i wyjaśnień udzielała skarbnik Janina Matjasz. Członkowie komisji w głosowaniu jawnym przyjęli wykonanie budżetu bez zastrzeżeń.
 
Ad. 4. Wójt omówił projekty uchwał na najbliższą sesję w sprawie:
-    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
-    zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Duszniki,
-    uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ewid. 335L/1 położoną we wsi Sękowo.
Radny Roman Pawlak zapytał o drogę dojazdową do mającej powstać na w/w działce żwirowni.
Wójt udzielił odpowiedzi.
-    przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki  dla obszarów w miejscowości  Grzebienisko, Sękowo, Mieściska, Ceradz Dolny, Niewierz, Duszniki,
-    przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki,
-    wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania wykorzystującego dotację Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację gruntów.
-     
Ad. 5. Wolne głosy i wnioski.
Wójt poinformował o zaproszeniu na najbliższą sesję kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szamotułach, który będzie mówił  na temat programów dla rolnictwa i korzyści z przystąpienia do UE.
Dyskutowano na temat cen zbóż z tegorocznych żniw.
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 34/05

PROTOKÓŁ NR 34/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 14 października 2005r.
 
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Grzegorz Pawlak
W posiedzeniu wzięli  udział skarbnik Janina Matjasz, wójt Adam Woropaj, kierownik Związku Spółek Wodnych w Szamotułach Andrzej Tęgi i prezes Gminnego Związku Rolników i Kółek i Organizacji Rolniczych Eugeniusz Majda.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu nr 33/2005.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnej i Powiatowej Spółki Wodnej.
 4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 5. Zaopiniowanie wniosków skierowanych do rady.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.
 
Ad. 2. Przyjęto bez czytania i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Głównym tematem posiedzenia było sprawozdanie z działalności Gminnej i Powiatowej Spółki Wodnej, które przedstawił kierownik Andrzej Tęgi. Omówił wykonane i prowadzone prace oraz problemy związane z działalnością spółki.
Po wyczerpaniu tematu, Andrzej Tęgi opuścił posiedzenie komisji.
 
Ad. 4. Wójt omówił projekty uchwał na najbliższą sesję w sprawie:
 
-    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.,
-    wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania wykorzystującego dotację Urzędu
      Marszałkowskiego na rekultywację gruntów,
-    zmiany uchwały nr XXXVI-185/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 22.06.05  w sprawie
      przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i  kierunków
      zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki,
-    zmiany uchwały nr XXXVII-190/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 21.o9.05 w sprawie
      przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium  uwarunkowań i kierunków
      zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki,
      -    "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków",
-    nabycia przez Gminę Duszniki działki nr 157/16 położonej w Sękowie gm. Duszniki.
      Na pytania dotyczące zmian w budżecie odpowiadała Skarbnik. 
 
Ad. 5. Omówiono pisma, które wpłynęły do rady w sprawie:
-    Rada Parafialna i Proboszcz Parafii w Dusznikach proszą gminę o partycypowanie w kosztach związanych z adaptacją placu przykościelnego na parking.
 
Komisja wnioskuje, aby Urząd Gminy wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o ujęcie w planach przebudowy drogi wojewódzkiej - planu budowy parkingu przykościelnego, który przylega do w/w drogi i jest własnością Zarządu Dróg Wojewódzkich.
 
-    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Sędzinku nie zgadzają się z planami reorganizacji szkoły. Argumentują, że liczba dzieci jest wystarczająca, aby zachować placówkę o dotychczasowej organizacji.
  
 
      Komisja stwierdza, że nie wszczęto jeszcze procedury reorganizacyjnej, więc obawy 
     rodziców i nauczycieli są przedwczesne.
 
-    Rada Sołecka oraz mieszkańcy Wilkowa proszą o uwzględnienie w  przyszłorocznym  budżecie Gminy następujących przedsięwzięć:
a)    modernizacja drogi z Wilkowa do Brzozy,
b)    modernizacja świetlicy wiejskiej (zaadaptowanie sąsiadującego pomieszczenia na kuchnię i ubikację oraz  budowa szamba).
 
Komisja wnioskuje o przekazanie sprawy drogi zgodnie z kompetencjami do Starostwa Powiatowego w Szamotułach, ponieważ wspomniana droga jest drogą powiatową.
 
Jeżeli chodzi o kuchnię, to należy przedstawić pomysł na jej wykorzystanie  i plany związane z działalnością świetlicy.
 
Urząd zakupi przenośne ubikacje, które doraźnie rozwiążą problem  (nie tylko w Wilkowie).
 
 
Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.
 
Przewodniczący Grzegorz Pawlak przedstawił zdjęcia  bramy wjazdowej na cmentarz komunalny w Sędzinach. Filary są w bardzo złym stanie i wymagają naprawy.
 
Postanowiono, że Wójt wystąpi do Komunalnego Zakładu Budżetowego o naprawienie filarów.
 
Ad. 7. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 35/05

PROTOKÓŁ NR 35/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 22 listopada 2005r.
 
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Grzegorz Pawlak
W posiedzeniu wzięli udział wójt Adam Woropaj i rzeczoznawca majątkowy Zygmunt Semrau.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu nr 34/2005.
 3. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 4. Wystąpienie rzeczoznawcy majątkowego.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
 
Ad. 2. Przyjęto bez czytania i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Wójt omówił projekty uchwał na XXXIX sesję w sprawie:
 
- zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.,
 
- ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
 
- określenia stawek podatku od nieruchomości,
 
-określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 
Ad. 4. Rzeczoznawca majątkowy Zygmunt Semrau szczegółowo omówił zasady pobierania opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości i przedstawił różne warianty opłat w zależności od ustalonej stawki procentowej.
 
c.d. Ad. 3. omówienie projektów uchwał w sprawie:
 
- zmiany Statutu Gminy Duszniki,
 
Postanowiono w zmienianym § 56 statutu w punkcie 8 po słowach "z przyczyn formalno-prawnych" dodać i finansowych.
 
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
 
- rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego - na rok 2006,
 
Wójt poinformował, że został powołany koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest nim Jacek Lichocki pracownik Gminnego Centrum Informacyjnego.
 
- ustalenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej,
 
Z uwagi na protesty  mieszkańców - korzystających z komunikacji gminnej - postanowiono wprowadzić trzecią strefę, zróżnicować ceny biletów i obniżyć do:
-    w strefie A bilet jednorazowy 1,- zł, miesięczny 20,- zł
-            "     B    "             "            2,- zł          "         30,- zł.
-            "     C    "             "            3,- zł          "         40,- zł
Uznano również, że dzieci i młodzież  uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów również
w soboty (Rozdz. II, pkt 2 "g" projektu uchwały).
 
- ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
 
Komisja proponuje ustalić stawkę opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem w wysokości 10% różnicy między wartością przed podziałem i umożliwić rozłożenie na raty roczne - płatne w okresie 2 lat.
 
- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki.
 
Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.
 
Wójt zdał relację z zebrań wiejskich, które odbywają się w miesiącu listopadzie.
 
Ad. 7. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółowali
Marian Kaźmierowski
Maria Woźniak
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 23/05

PROTOKÓŁ NR 23/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
w dniu 24 stycznia 2005 r.
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli oprócz wszystkich członków komisji, wójt Adam Woropaj, przewodniczący rady Gracjan Skórnicki, prezesi i członkowie klubów - Bolesław Araszkiewicz, Zygmunt Nowak, Cezary Stachowiak, Grzegorz Szade i Tomasz Wachnik.
 
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
       Porządek posiedzenia:
 
 1. Kluby sportowe. Podział środków budżetowych zaplanowanych na rok 2005. Omówienie zasad wykorzystania.
Ankieta informacyjna do materiałów na sesję w dniu 26 stycznia.
   
 1. Realizacja planu w roku 2004. Uwagi i wnioski.
 2. Analiza projektów uchwał przygotowanych przez Gminny Zespół Oświatowy: w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania dodatków, dodatku mieszkaniowego i trybu przyznawania nagród.
 3. Rozpatrzenie ewentualności zmiany nazwy Komisji ( bez zakresu "zdrowia").
      5.   Wolne głosy i wnioski.
 
do p.1. Wójt Gminy Duszniki, Adam Woropaj, przedstawił nowe zasady finansowania klubów sportowych. Wykluczają one dotychczasowy sposób dzielenia środków budżetowych, a wprowadzają obowiązek wyboru oferenta na prowadzenie działalności klubów w drodze przetargu. Ustalono, że kluby- posiadające osobowość prawną- złożą wnioski o dotacje. Przedstawiciele klubów wyrazili zgodę na ich finansowanie z budżetu w roku 2005 w wysokości ubiegłorocznej. Jednocześnie dla pełniejszego zorientowania w wydatkowaniu przewidzianych budżetem 25 tysięcy złotych, określili potrzeby. Są nimi:
a)    utrzymanie infrastruktury gminnego sportu; koszenie murawy boisk dokonywane jest około 15 razy w roku,
b)     przejazdy w ramach kalendarza rozgrywek piłkarskich,
c)    zakup sprzętu sportowego,
d)    utrzymanie sprzętu (w tym pranie strojów),
e)    opłaty sędziowskie i związkowe,
f)    napoje,
g)    koszty medyczne (apteczka)
 
O ostatecznym sposobie rozwiązania problemu finansowania- zgodnie z nowymi przepisami- wójt poinformuje komisję i kluby w najbliższym czasie.
 Przedstawiciele klubów wypełnili ankietę informującą o aktualnym stanie organizacyjnym.
 
do p. 2. Komisja upoważniła swojego przewodniczącego do sporządzenia sprawozdania z realizacji planu pracy w roku ubiegłym. Sprawozdanie będzie złożone na sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia.
 
do p. 3. Członkowie komisji nie zgłosili większych zastrzeżeń do projektów uchwał przygotowanych przez Gminny Zespół Oświatowy. Wątpliwości budzi jednak sformułowanie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom. W kryterium pracy dydaktyczno-wychowawczej postawiono warunek: "osiąga dobre wyniki w nauczaniu". Zdaniem komisji "dobre wyniki" są w ogóle warunkiem zatrudniania nauczyciela; nagradzane powinny być efekty bardzo dobre, lub- najlepiej- wyróżniające. Stwierdzono także, że dobrze by było przeprowadzać konsultację na etapie przygotowywania dokumentów. Na przykład- w rozmowach ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego powinien był uczestniczyć przedstawiciel Komisji Oświaty.
 
do p. 4. Komisja nie zaakceptowała propozycji przewodniczącego, by wystąpić do Rady o zmianę nazwy komisji- z pominięciem członu " i Zdrowia". Jakkolwiek rzeczywiście ten zakres nie ma w naszym przypadku umocowania prawnego, radni stwierdzili- zgadzając się z opinią uczestniczącego w tej części posiedzenia Przewodniczącego Rady Gminy, Gracjana Skórnickiego- że dokonywanie tego typu zmiany po półmetku kadencji nie jest najbardziej uzasadnione.
 
do p .5. Szeroka dyskusja dotyczyła wielu zagadnień związanych z oświatą i kulturą. W odniesieniu do szkół mówiono głównie o bardzo niekorzystnym zjawisku zniesienia form dożywiania. Generalnie- wrócono do kwestii sprawnego i dokonywanego w czasie przepływu informacji w obrębie Rady i Samorządu Terytorialnego.
                                                                         
 
 
Przewodniczył i protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
/-/ Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 24/05

PROTOKÓŁ NR 24/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
w dniu 21 marca 2005 r.
 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji (nieobecny Mariusz Durczak), wójt Adam Woropaj, przewodniczący rady Gracjan Skórnicki,  dyrektor GCK Bogdan Buda, prezes ZO ZNP Barbara Dybiona i kierownik GZO Maria Zaglaniczna.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Przewodniczący Romuald Sobkowiak otworzył posiedzenie, powitał gości i członków Komisji oraz przedstawił tematyka posiedzenia.
 
 1. Sprawy oświatowe. Informacja prezes Zarządu ZNP w Dusznikach Barbary Dybuony.
Omówienie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zagadnienia współpracy Związku z organem prowadzącym.
 
 1. Informacja dyrektora Bogdana Budy o organizacji Gminnego Centrum Kultury.
Program -plany-zamierzenia Centrum.
Dyskusja
 
Ad. 1. Prezes Dybiona przedstawiła przebieg spotkania z wiceprezesem Zarządu Okręgu. Odpowiadała na szereg pytań dotyczących form i zakresu współpracy ZNP z organem prowadzącym. Sporo miejsca poświęcono zasadom udzielania uczniom pomocy socjalnej, która to forma zastąpiła (dość nieoczekiwanie) uczniowskie stypendia za wyniki w nauce i w sporcie.
 
Ad. 2. Dyrektor Bogdan Buda przedstawił najogólniej zamierzenia. W dyskusji zatrzymano się dłużej przy zagadnieniach:
-    odpłatności za wynajmowanie pomieszczeń na imprezy rodzinne i ogólne,
-    pracy sekcji (i zwiększenie ich liczby),
-    godzin funkcjonowania GCK,
-    obsady pracowniczej instytucji,
-    zdecentralizowania imprez (poza stałymi, wojewódzkimi)
 
Omawiano poglądy na różne tematy dot. kultury gminy, nie omijając działalności świetlic wiejskich.
 
 
Przewodniczył i protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
/-/ Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 25/05

PROTOKÓŁ NR 25/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
wspólnie z komisjami Rolnictwa i Budżetu oraz Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
 
w dniu 11 kwietnia 2005 r.
 
 
Wspólne posiedzenie trzech komisji  otworzył i powitał zebranych wójt Adam Woropaj.
W posiedzeniu wzięła udział Janina Matjasz - skarbnik Gminy..
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Informacje uzupełniające i objaśniające wykonanie budżetu gminy za 2004 rok przekazała Skarbnik.
Pytania zadawano w miarę składania informacji. Jedno z nich dotyczyło celowości zrezygnowania przez Radę z górnej stawki podatkowej. Słuszność takiego zabiegu - wynika z praktyki, z budżetowych doświadczeń. W sumie to jednak z korzyścią, zarówno dla podatników, jak i dla gminy.
Przedmiotem dyskusji było też zadłużenie gminy. Stwierdzono, że jest ono bezpieczne (przy ponad 20%)
Na pytania dot. wykonania budżetu np. w oświacie - odpowiedzi padały też konkretne i wyczerpujące, zadawalające członków Komisji.
Skarbnik omówiła także wszystkie pozostałe kwestie związane z budżetem 2004r.
Odpowiedzi merytorycznych, także co do zamierzeń, udzielał również Wójt.
Członkowie Komisji jednomyślnie pozytywnie opiniują wykonanie budżetu za 2004 rok, akcentując jednocześnie fakt stałego, bardzo wysokiego udziału inwestycji w gospodarowaniu gminą. To podstawowy warunek rozwoju.
 
 
 
Protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
/-/ Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 26/05

PROTOKÓŁ NR 26/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
w dniu 23 maja 2005 r.
 
 
 
Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie, powitanie.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na IV etap budowy kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku.
 4. Omówienie bieżących spraw.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie
 
Ad. 1. Posiedzenie komisji otworzył i powitał zebranych przewodniczący Romuald Sobkowiak.
W posiedzeniu uczestniczyli skarbnik Janina Matjasz i przewodniczący rady Gracjan Skórnicki.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Skarbnik Janina Matjasz omówiła projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na IV etap budowy kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku..
 
Ad. 4. Omówiono bieżące sprawy.
 
Ad. 5. Wnioski wysunięte na dzisiejszym posiedzeniu komisji są zał. nr 2 do protokółu.
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad, zakończono posiedzenie
 
Protokół sporządził
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 27/05

PROTOKÓŁ NR 27/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
wspólnie z komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w dniu 13 czerwca 2005 r.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie, powitanie.
2.    Zajęcie stanowiska w sprawie ograniczenia tonażu na drogach powiatowych.
3.    Wolne głosy i wnioski.
4.    Zakończenie..
 
Ad. 1. Wspólne posiedzenie komisji otworzył i powitał zebranych wójt Adam Woropaj.
W posiedzeniu wzięła udział Janina Matjasz - skarbnik Gminy i przewodniczący rady Gracjan Skórnicki.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Ad. 2. Komisje spotkały się m.in. w celu wyrażenia opinii na temat wniosku Starostwa Powiatowego w Szamotułach w sprawie ograniczenia tonażu dla pojazdów ciężarowych na drodze powiatowej Chełmno-Duszniki i pisma Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie  wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t na drodze powiatowej.1892 na odcinku Ceradz Dolny-Brzoza.
Ad. 3. Wolne głosy i wnioski.
Skarbnik Janina Matjasz omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki.
Radni zaakceptowali proponowane zmiany.
Postanowiono, że czerwcowe posiedzenie komisji dotyczące oceny sportu - odbędzie się po rozliczeniu finansowym przez kluby pierwszego półrocza.
Wnioski
Radni są przeciwni wprowadzaniu ograniczeń tonażu na drogach powiatowych. Uważają, że należy umocnić pobocza i przystosować drogi do zwiększonego ruchu i tonażu.
Ad. 4. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
Protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
/-/ Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 28/05

PROTOKÓŁ NR 28/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
w dniu 15 lipca 2005 r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie.
 2. Przyjęcie protokółów z poprzednich posiedzeń komisji.
 3. Zajęcie stanowiska w sprawie dofinansowania LKS "Sokół"
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie..
 
Ad. 1. Posiedzenie komisji otworzył i powitał zebranych przewodniczący Romuald Sobkowiak.
W posiedzeniu wziął udział wójt Adam Woropaj. Nieobecny usprawiedliwiony Mariusz Durczak.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokoły z ostatnich posiedzeń komisji.
 
Ad. 3. Posiedzenie zostało zwołane w związku z pismem LKS "Sokół", które jest zał. nr 2 do protokółu. Zwrócono uwagę na nieformalne zaadresowanie pisma, co nie powinno się zdarzyć organizacjom w gminie działającym.
Sytuację budżetową nakreślił Wójt. Nie ma możliwości wygospodarowania dodatkowych środków - poza już na sport przyznanymi (65 tys. na kluby). Gmina jest w zasadzie największym sponsorem. W innych jednostkach samorządu terytorialnego - tak nie bywa.
"Sokół" musi wliczyć w świadczenia gminy na jego rzecz wysokie koszty utrzymania boiska i
OSiR, z których korzysta.
Radny Ryszard Krawczyk zwrócił uwagę na fakt, że drużyny Podrzewia i Sękowa także awansowały, co również zwiększa ich wydatki.
 
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący komisji uzgodnił z jej członkami realizację planu pracy. Sierpniowy temat- ocena pracy klubów sportowych - uznano za omówiony.
 
Objazdowe posiedzenie do szkół postanowiono - zgadzając się z propozycją Wójta - wyznaczyć na początek września.
 
Wyznaczenie posiedzenia na okres planowanej przerwy urlopowej usprawiedliwia nieobecność radnego Mariusza Durczaka.
 
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
 
Protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
/-/ Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 29/05

PROTOKÓŁ NR 29/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
w dniu 19 września 2005 r.
 
Komisja w pełnym składzie (lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu) była w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Dusznikach, zlustrowała pobieżnie plac zabaw Przedszkola Samorządowego w Dusznikach, po czym dokonała podsumowania spostrzeżeń.
W tej części posiedzenia,  w Urzędzie Gminy,  udział wziął Wójt Gminy Adam Woropaj.
 
 W n i o s k i:
-    są rodziny potrzebujące pomocy w dowiezieniu dzieci niepełnosprawnych do szkół,
-    bardzo ważnym problemem jest dożywianie; są przypadki, że uczniowie są głodni,
-    formy nie tak znów powszechnego dożywiania w postaci pieczywa - są niewystarczające,
-    pomoc GOPS "na chleb" nie zawsze osiąga cel,
-    produkty mleczne - nie są akceptowane powszechnie przez rodziców,
-    problemy z dowożeniem na początku roku szkolnego, byłyby rozwiązane posiadaniem do dyspozycji trzeciego autobusu; z dowożeniem wiąże się czas bardzo rychłego, codziennego startu uczniów do szkoły i zbyt długiego w niej pobytu; związek z tym mają także próby rozwiązania kwestii przez dyrekcję w formie skracania przerw międzylekcyjnych, co sprzeczne jest z higieną szkolną i odbywa się kosztem dzieci,
-    w Dusznikach konieczna jest szkolna sala gimnastyczna,
-    spora ilość wniosków o stypendia świadczy o ubożeniu środowisk wiejskich,
-    w szkołach upowszechnia się zjawisko posiadania telefonów komórkowych - jest opinia o zakazie noszenia ich na lekcje,
-    podkreślano rolę sportu szkolnego - w aspekcie rozwoju fizycznego, ale też szeroko wychowawczym; zarówno do tych zajęć, jak i innych pozalekcyjnych, sprzyjających rozwojowi dzieci, utrudniony dostęp mają uczniowie dowożeni; nie ma tu więc równych warunków edukacyjnych.
 
Z kwestii pozadydaktycznych i wychowawczych, odnotowano potrzebę naprawy dachu na gimnazjum oraz wymiany okien w części szkoły podstawowej. Poruszono też kwestię większej swobody dyrektora w dysponowaniu środkami budżetu szkoły - oczywiście w obrębie przyznanych wielkości.
Plac zabaw dla dzieci przedszkola w Dusznikach, bardzo niewielki, wymaga pilnego wyrównania nawierzchni. Konieczne jest także przeniesienie niebezpiecznych świerków, których ostre igły zagrażają oczom bawiących się między nimi dzieci.
Pozytywem jest likwidacja starego szamba i naprawa chodnika.
 
Protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 30/05

PROTOKÓŁ NR 30/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
w dniu 17 października 2005 r
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: prezes Zarządu Oddziału ZNP w Dusznikach Barbara Dybiona, kierownik GZO Maria Zaglaniczna, wójt Adam Woropaj i przewodniczący rady Gracjan Skórnicki.
Nieobecny radny Mariusz Durczak.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
 1. Przewodniczący Komisji przypomniał treść pisma (protestu) Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sędzinku w sprawie reorganizacji szkoły.
 
 1. Kierownik GZO przedstawiła sytuację demograficzną w tym obwodzie szkolnym.
Była ona w zasadzie podstawą do zajęcia stanowiska przez Komisję, ale w wyniku wyjaśnień Wójta Komisja stwierdziła, że wypowiadanie się w tej sprawie jest przedwczesne: należy poczekać na obowiązujące tu procedury.
 
 1. Rozpatrzono wniosek księdza Sergiusza Borszczowa - proboszcza parafii dusznickiej - o przystosowanie placu położonego obok kościoła na cele parkingowe. Wniosek, podpisany także przez Radę Parafialną mówi o "partycypacji" gminy w kosztach.
Wójt wyjaśnił, że nie można przeznaczać środków budżetowych na coś, co nie leży na naszym gruncie. Proponowane miejsce parkingowe leży w pasie drogi wojewódzkiej.
 
 1. Omówiono szereg spraw bieżących, w tym również niektóre oświatowe ( poruszyła je prezes Zarządu Oddziału ZNP Barbara Dybiona) z akcentem na dożywianie dzieci.
  
Protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 22/05

PROTOKÓŁ NR 22/2005
Z posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Gminy Duszniki w
w dniu 14 lutego 2005r.
                                             
Komisja Rewizyjna w pełnym składzie - działając na podstawie rocznego planu zatwierdzonego przez Radę Gminy  Duszniki - przeprowadziła w dniu 14.02.2005 kontrolę działalności sołectwa i OSP w Niewierzu.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-    Bonifacy Nowak sekretarz OSP,
-    Jan Batura przewodniczący komisji rewizyjnej OSP,
-    Franciszek Flis prezes OSP,
-    Maria Konopacka członek rady sołeckiej
-    Ryszard Dziamski     "          "         "
-    Marian Szukała sołtys
 
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Stanisław Subsar przedstawił plan i zakres kontroli:
- kontrola działalności Rady Sołeckiej Sołectwa Niewierz,
- kontrola działalności OSP Niewierz,
- gospodarowanie powierzonym mieniem gminnym,
- dyskusja
 
Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej przedstawił Ryszard Dziamski, zwracając uwagę, że koszty utrzymania sali wiejskiej pokrywane są przez Urząd Gminy Duszniki,  a bieżące wydatki - ze środków pochodzących z wynajmu sali na imprezy okolicznościowe.
Sprawozdanie jest zał. nr 2 do protokółu.
 
Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, które jest zał. nr 3 do protokółu -  przedstawił sekretarz  Bonifacy Nowak
 
Po przedstawieniu sprawozdań głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Subsar pytając o terminy zebrań sprawozdawczych za rok 2004.
 
Odpowiedzi udzielił sołtys Marian Szukała. Zebrania planowane są na maj 2005 roku.
 
W dyskusji - Bonifacy Nowak przedstawił historię powstania OSP Niewierz, zwracając uwagę na zbliżającą się w tym roku 60- tą rocznicę powstania jednostki. Zasugerował, aby w związku ze zbliżającą się uroczystością odnowić elewację zewnętrzną budynku remizy.
 
Sołtys Marian Szukała zwrócił uwagę na dużą potrzebę wybudowania przy sali wiejskiej toalet i pomieszczenia kotłowni. W planie jest montaż centralnego ogrzewania.
 
Wnioski:
- Komisja nie wnosi uwag do przedstawionych sprawozdań.
- Zaleca się w możliwie krótkim terminie odbycie zebrań sprawozdawczych.
- Komisja przychyla się do wniosku sołtysa, aby w miarę możliwości budżetowych wybudować
  toalety i pomieszczenia kotłowni przy sali wiejskiej w Niewierzu, oraz do wniosku sekretarza
  OSP dotyczącego odnowienia elewacji na remizie.
 
Po obejściu pomieszczeń sali wiejskiej jak i remizy komisja zwraca uwagę na bardzo dobre ich utrzymanie.
Protokółował
Józef Augustynek
Przewodniczył
Stanisław Subsar

PROTOKÓŁ NR 23/05

PROTOKÓŁ NR 23/2005
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki
 
W dniu 04 kwietnia 2005r.
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji w składzie:
 
Przewodniczący:   -     Subsar Stanisław,
-    Augustynek Józef,
-    Beszterda Krystyna,
-    Kijak Bogdan.
 
Lista obecności jest załącznikiem Nr 1 do protokółu Komisji.
 
Komisja zebrała się w celu wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy Duszniki za
2004 rok i wnioskowania o udzielenie, bądź nie udzielenie, absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki.
 
 
Komisja po dokładnym zbadaniu sprawozdań z wykonania budżetu, szczegółowy opis opracowany został w załączniku Nr 2 do protokółu Komisji, przyjmuje sprawozdania.
 
 
Komisja nie wnosi zastrzeżeń co do wykonania budżetu, opiniuje go pozytywnie i wnosi do Rady o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2004r.
 
Przewodniczył:
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Stanisław Subsar

PROTOKÓŁ NR 24/05

PROTOKÓŁ NR 24/2005
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki
w dniu 06 kwietnia 2005 r.
 
Komisja Rewizyjna w składzie:
- Stanisław Subsar       - przewodniczący
- Beszterda Krystyna   -  członek,
- Bogdan Kijak            - członek,
- Józef Augustynek.     - członek
 
działając na podstawie rocznego planu zatwierdzonego przez Radę Gminy Duszniki, dokonała kontroli klubu sportowego "Sokół" Duszniki.
 
Ze strony klubu w kontroli uczestniczyli:
 
-    Szade Grzegorz - skarbnik
 
-    Nowak Zygmunt - prezes klubu
 
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Przedmiotem kontroli było:
- sprawozdanie finansowe za rok 2004
- gospodarowanie mieniem
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2004 przedstawił skarbnik klubu Grzegorz Szade.
Klub składa się z dwóch drużyn:
- juniorów,
- seniorów -klasa A
 
Grzegorz Szade zwrócił uwagę na to, że aby klub mógł funkcjonować potrzeba ok. 18 000zł na rok. Część tych środków pochodzi z dotacji z budżetu Gminy.
 
Wnioski:
-    do przedstawionego sprawozdania komisja nie wnosi uwag,
-    gospodarowanie mieniem jest dobre.
 
 
Protokółował
Józef Augustynek
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stanisław Subsar

PROTOKÓŁ NR 25/05

PROTOKÓŁ NR 25/2005
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki
w dniu 15 czerwca 2005 r.
 
Komisja Rewizyjna w składzie:
- Stanisław Subsar - przewodniczący
- Beszterda Krystyna - członek,
- Bogdan Kijak - członek,
 
działając na podstawie rocznego planu zatwierdzonego przez Radę Gminy Duszniki, przeprowadziła kontrolę Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzewiu.
Nieobecny usprawiedliwiony - Józef Augustynek.
Ze strony OSP uczestniczyli:
 
-    Wojciech Dziamski - naczelnik OSP
-    Stanisław Hoffa       - prezes
-    Eugeniusz Nowak    - skarbnik
 
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Przedmiotem kontroli było:
- sprawozdanie finansowe za rok 2004
- gospodarowanie mieniem
 
Sprawozdanie z działalności za rok 2004 (w tym sprawozdanie finansowe) jest zał. nr 2 do protokółu.
 
Do przedstawionego sprawozdania komisja nie wnosi uwag. Gospodarowanie mieniem jest dobre. Zarówno sprzęt, wyposażenie i stroje są w należytym porządku.
OSP otrzymuje dotacje docelowe z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z którym rozlicza się. Koszty utrzymania pokrywa Urząd Gminy.
 
Wniosek:
Komisja przychyla się do wniosku zarządu OSP Podrzewie do przeprowadzenia przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach kontroli wszystkich hydrantów w gminie.
 
Protokół sporządziła
Maria Woźniak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stanisław Subsar