Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Duszniki

województwo wielkopolskie

Urząd Gminy Duszniki
ul. Sportowa 1
64 - 550 Duszniki

tel. (+48 61) 29 19 075, 29 19 400
fax (+48 61) 29 19 131
e-mail:
urzad@duszniki.eu
http:
www.duszniki.eu

Godziny pracy urzędu
Poniedziałek:   8.00 - 17.00
Wtorek:   8.00 - 15.00
Środa- Piątek: 7.00 - 15.00

 

Dane do faktur i rachunków:

 

Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
NIP: 787-19-95-455
Regon: 631258365

 

Nr konta bankowego

BS Duszniki
13907200020000012720000005

 

REDAKCJA BIULETYNU

Administrator BIP Gminy Duszniki

Danuta Dolemba-Parzybut
kontakt: 61 29 19 075 wew. 123, e - mail:
bip@duszniki.eu

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP): 13m8d5icki

 

KONTAKT

Urząd Gminy Duszniki
ul. Sportowa 1
64 - 550 Duszniki

tel. (+48 61) 29 19 075, 29 19 400
fax (+48 61) 29 19 131
e-mail:
urzad@duszniki.eu
http:
www.duszniki.eu

 

 

                                                                                                                                               Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  (ogólna).
INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe, a w związku
z tym, osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje
i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Duszniki, wykonujący swoje zadania za pomocą Urzędu
Gminy Duszniki, z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Dusznikach, 64-550 Duszniki. Dane kontaktowe: tel. 61 29
19 075, urzad@duszniki.eu.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie pod nr 61 29 19 075 wew. 110, za pomocą poczty
elektronicznej na adres admin@duszniki.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C lub E RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
IV. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom, w zależności od przepisów prawa lub charakteru zadania publicznego.
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Co do zasady, nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
VI. Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie,
jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
VII. Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące
prawa:
a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych
c) prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Urząd Gminy Duszniki,
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki lub elektronicznie na adres e-mail: admin@duszniki.eu
Ważne! Informujemy, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli Pana/Panią zidentyfikować.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ? wypełnienia obowiązku prawnego lub wykonania
zadania publicznego, zgodnie z treścią wniosku/podania/pisma.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Informujemy, że co do zasady nie stosujemy podczas przetwarzania danych osobowych zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.