Rozstrzygnięcie konkursu

 

Wójt Gminy Duszniki

Podaję do wiadomości publicznej wysokość dotacji celowych przyznanych w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego (konkursu ofert na zlecanie i wspieranie zadań publicznych w 2010r. z dnia 24.11.2009r.), na realizację zadań publicznych w 2010 roku.

nr zadania
 obszar zadania / nazwa organizacji wysokość przyznanych środków w zł.
A Zadania w obszarze pomocy społecznej, w szczególności rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej 4.000
A 1 Polski Komitet Pomocy Społecznej – ZG Duszniki 4.000
B Zadania w obszarze kultury i sztuki:  
B1 Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej – Duszniki 4.000
B2 Chór Halka - Duszniki 7.000
B1, B3 Stowarzyszenie Kulturalne Duszniczanka - Duszniki 3.000
B3 Stowarzyszenie Kulturalne Podrzewianka - Podrzewie 4.000
C Zadania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 111.000
C1, C2, Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - Duszniki 27.000
C1, C2 Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL” – Grzebienisko 10.000
C2 Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” – Duszniki 10.000
C1, C3 Ludowy lub Sportowy „SOKÓŁ” – Duszniki 24.000
C3 Klub Sportowy „SARBIA” - Sarbia 10.000
C3 Klub Sportowy „SĘKOWO” - Sękowo 13.500
C3 Klub Piłkarski „LECH – KOAGRA” - Podrzewie 15.000
C3 Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski
- Szamotuły
1.500
D Zadania w obszarze -  zakresie wychowania w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi:
34.000
D1 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ZG Duszniki 32.000
D2 Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - Duszniki 2.000


 

Duszniki, dnia 28 stycznia 2010 roku
Wójt Gminy Duszniki
Adam Woropaj