Zarządzenia 2019

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
DUSZNIKI w 2019 roku
 
 

1. Zarządzenie Nr 1/19
    w sprawie: powołania zespołu do sporządzenia sprawozdania z realizacji "Programu Opieki
    nad Zabytkami Gminy Duszniki na lata 2015-2018" za okres 2017-2018; - CZYTAJ

2. Zarządzenie Nr 2/19
    w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych
    Gminy Duszniki w 2019 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
    - CZYTAJ

3. Zarządzenie Nr 3/19
    w sprawie: udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
    w Dusznikach; - CZYTAJ

4. Zarządzenie Nr 4/19
    w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów
    i wydatków w tych jednostkach; - CZYTAJ Załącznik 1 

5. Zarządzenie Nr 5/19
    w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań pożytku publicznego ogłoszonego
    w obszarze zadań wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; - CZYTAJ

6. Zarządzenie Nr 6/19
   w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki
   w 2019 r.w obszarze:
   - pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
   - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; - CZYTAJ

7. Zarządzenie Nr 7/19
    w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje
    niejawne w Urzędzie Gminy w Dusznikach; - CZYTAJ

8. Zarządzenie Nr 8/19
    w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
    na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
    prowadzonych przez gminę Duszniki; - CZYTAJ

9. Zarządzenie Nr 9/19
    w sprawie: harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
    na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki; -CZYTAJ

10. Zarządzenie Nr 10/19
      w sprawie: wytycznych do sporządzania Informacji dodatkowej stanowiącej integralną część sprawozdania
      finansowego oraz materiałów dołączonych do sprawozdania finansowego; -
CZYTAJ Załączniki

11. Zarządzenie Nr 11/19
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 roku podmiotom niezaliczonym
     do sektora finansów publicznych; - CZYTAJ

12. Zarządzenie nr 12/19
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 roku podmiotom niezaliczonym
     do sektora finansów publicznych; -CZYTAJ

13. Zarządzenie Nr 13/19
     w sprawie: przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w 2019 roku podmiotom niezaliczonym
     do sektora finansów publicznych; - CZYTAJ

14. Zarządzenie Nr 14/19
     w sprawie: ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach
     Gminy Duszniki; -CZYTAJ_Załącznik1

15. Zarządzenie Nr 15/19
     w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
     Gminy Duszniki w roku 2019 w obszarze zadań:
    - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowewgo - CZYTAJ

16. Zarządzenie Nr 16/19
     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
     Gminy Duszniki w roku 2019 w obszarze zadań:
    - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - CZYTAJ

17. Zarządzenie Nr 17/19
      w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Duszniki w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów
      sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Duszniki; - CZYTAJ

18. Zarządzenie Nr 18/19
     w sprawie: zmiany zarządzenia o ustaleniu stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
     Gminy Duszniki; - CZYTAJ

19. Zarządzenie Nr 19/19
     w sprawie: zmiany zarządzenia o stawkach czynszu za lokale użytkowe i grunty; - CZYTAJ

20. Zarządzenie Nr 20/19
     w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Duszniki w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów
     sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Duszniki; - CZYTAJ

21. Zarządzenie Nr 21/19
     w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki w 2019 r.
     w obszarze:
     - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
     - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; - CZYTAJ

22. Zarządzenie Nr 22/19
      w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty samorządowej insytucji kultury -
      Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach za 2018 rok;  -CZYTAJ

23. Zarządzenie Nr 23/19
     w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach; - CZYTAJ

24. Zarządzenie Nr 24/19
     w sprawie: określenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności oraz program działania
     Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Dusznikach; -CZYTAJ

25. Zarządzenie Nr 25/19
     w sprawie: powołania dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i  Kultury w Dusznikach; - CZYTAJ

26. Zarządzenie Nr 26/19
      w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dusznikach oraz powołania
      Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności;
-CZYTAJ Załącznik

27. Zarządzenie Nr 27/19
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 roku podmiotom niezaliczonym do sektora
      finansów publicznych; - CZYTAJ

28. Zarządzenie Nr 29/19
      w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 46/16 Wójta Gminy Duszniki z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie powołania
      Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; -CZYTAJ

29. Zarządzenie Nr 30/19
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych
      jednostkach; - CZYTAJ

30. Zarządzenie Nr 31/19
       w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu
       zdrowia publicznego; -CZYTAJ Załączniki

31. Zarządzenie Nr 32/19
      w sprawie: upoważnienia do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem; - CZYTAJ

32. Zarządzenie Nr 33/19
      w sprawie: odmowy realizacji zadania publicznego pn. "Kreatywna wiosna w Dusznikach" określonego w ofercie
      Spółdzielni Socjalnej Znajome z siedzibą w Radzynach, ul. Jagodowa 2; -CZYTAJ

33. Zarządzenie Nr 34/19
      w sprawie: odmowy realizacji zadania publicznego pn. "Spotkanie Wielkanocne Seniorów" określonego w ofercie
      Stowarzyszenia Klubu Seniora "Złoty Kłos" z siedzibą w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8; -CZYTAJ