Przebudowa i modernizacjia istniejącej stacji paliw i stacji gazu płynnego w m. Sękowo dz. nr 65/4.

Obwieszczenie 21 dniowy termin składania uwag i wniosków

Duszniki 15.10.2014

RRG.6220.19.2013

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków do przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji istniejącej stacji paliw i stacji gazu płynnego w m. Sękowo dz. nr 65/4.

Osoby zainteresowane postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą w/w postępowania oraz mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni to jest od 20.10.2014 do 12.11.2014 w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@duszniki.eu.

Uwagi złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

Organami biorącymi udział w ocenie jest: