Jesteś tutaj:   

2013

Sprawozdanie za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki za rok 2012.

- CZYTAJ

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014r.

PROGRAM  WSPÓŁPRACY  Z  ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI  NA  2014 ROK.-CZYTAJ

SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE-wzór

SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE-KWARTALNE
-pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu na 2013 rok

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2013 w obszarze zadań:
 
A.Pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

B.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

C.Wypoczynek dzieci i młodzieży,

D.Ochrona i promocja zdrowia.

- CZYTAJ

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2013 w obszarze zadań:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - CZYTAJ

 

 

zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Duszniki
 - CZYTAJ
  ,- FORMULARZ  ZGŁOSZENIA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 ZARZĄDZENIE NR 87/12
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert-CZYTAJ
Załącznik do zarządzenia NR 87/12-CZYTAJ

ZARZĄDZENIE NR 88 /12
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych Gminy Duszniki w roku 2013 w obszarze zadań:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - CZYTAJ
Załacznik do zarządzenia NR 88/12- CZYTAJ