Plany Duszniki, Sędzinko, Grzebienisko

Wyłożenie projektu

 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach, Ceradzu Dolnym i Sędzinku.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),  art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227),  oraz:

 1.
uchwały Rady Gminy Duszniki  nr XXX/176/08 z dnia 22 lipca 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach obejmującego obszar działki nr ewid. 139/1 i 140/1,

 2.
uchwały Rady Gminy Duszniki nr XXX/177/08 z dnia 22 lipca 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku obejmującego obszar  działki nr ewid. 470/3, 471/3, 472/3, 499/2, 504/2, 505/2,

 3.
uchwały Rady Gminy Duszniki  nr XXX/178/08 z dnia 22 lipca 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach obejmującego obszar  części działki nr ewid. 540,

 
4. uchwały Rady Gminy Duszniki  nr XXX/179/08 z dnia 22 lipca 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach obejmującego obszar  działki nr ewid.  297/9, 296 oraz części działki o nr ewid. 297/7,

 5.
uchwały Rady Gminy Duszniki  nr XXX/180/08 z dnia 22 lipca 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym obejmującego obszar  działki nr ewid. 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 250/8, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13, 250/14, 250/15, 250/16, 250/17, 250/18, 250/19, 250/20, 250/21, 250/22, 250/23, 250/24,

 6.
uchwały Rady Gminy Duszniki  nr XXX/181/08 z dnia 22 lipca 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach obejmującego obszar  części działki nr ewid. 191,

 
7. uchwały Rady Gminy Duszniki  XXX/182/08 z dnia 22 lipca 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym obejmującego obszar  działki nr ewid. 160, 161, 173, 174, 175, 176, 177,

wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 18.11.2009 r. do 08.12.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy  w Dusznikach w godzinach urzędowania. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.12.2009 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Dusznikach o godz. 9.30 .
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 39 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta lub ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@duszniki.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2009  roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki. 

                                                                                                       Wójt Gminy Duszniki