Budowa linii kablowej Sędzinko - ulica Polna

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 03.02.2009 r.

 

RRG.7331-5/09

   

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr ewid. 215/4, 215/5, 215/10, 215/7, 216/1, 546/5, 546/3, 546/4, 546/12, 546/11 położonych w miejscowości Sędzinko przy ul. Polnej.

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 19.01.2009 r.

 

RRG.7331-5/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E   

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 14.01.2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii kablowej nn w celu zasilenia działek przy ul. Polnej w Sędzinku.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.