Projekty uchwał 2020 r.

Projekty uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 24 LUTEGO 2020 R.

O G Ł O S Z E N I E

XXIII (23) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 24 lutego (poniedziałek) 2020 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Sprawy komunalne, Komunalny Zakład Budżetowy.
 8. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania uchwał finansowych z 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020- TREŚĆ, ZAŁĄCZNIKI

c)      zmiany uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok- TREŚĆ

d)      ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Duszniki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.- TREŚĆ

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy                

                                                                                   /-/ Marek Liszkowski

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 21 STYCZNIA 2020 R.

O G Ł O S Z E N I E

XXII (22) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 21 stycznia (wtorek) 2020 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Duszniki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i komisji stałych za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

b)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

c)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

d)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

e)      szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  
i mieszkaniach chronionych, TREŚĆ

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

 

                                       Przewodniczący Rady Gminy                

                                                Marek Liszkowski