Projekty uchwał 2020 r.

Projekty uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.

O G Ł O S Z E N I E

XXVII (27) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 30 czerwca (wtorek) 2020 r. o godz. 1800

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)      Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Duszniki (głównego księgowego budżetu) - Zobacz

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad.

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                    Marek Liszkowski

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 23 CZERWCA 2020 R.

O G Ł O S Z E N I E

XXV (25) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 23 czerwca (wtorek) 2020 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. - TEKST
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli postępowania przetargowego za 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TEKST

b)      zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI

c)      zmieniająca uchwałę nr XLII/306/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Duszniki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - TEKST

d)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 29, 26/1, 26/2, 26/3 położonych w Sędzinku - TEKST

e)      zmiany uchwały nr XXIV/172/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2020 roku" - TEKST

f)       w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Szamotułach złożonych na uchwały Rady Gminy Duszniki w sprawie statutów sołectw, podjętych na XLVI sesji Rady w dniu 28 lipca 2009 r. (numery uchwał od  307 do 311, od 313 do 316,  od 318 do 321) - TEKST

g)      zmiany uchwały nr XIX/139/19 Rady Gminy Duszniki z dnia  25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki na rok 2020 - TEKST

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 Marek Liszkowski

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 23 CZERWCA 2020 R.

O G Ł O S Z E N I E

XXVI (26) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 23  czerwca (wtorek) 2020 r. o godz. 1900

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Duszniki za 2019 rok.-  http://bip.duszniki.eu/duszniki/bip/organy-wladzy-publicznej/wojt/raport-o-stanie-gminy-duszniki-za-2019-rok.html
 5. Dyskusja nad Raportem o Stanie Gminy Duszniki za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2019 rok. - TEKST

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego.- http://bip.duszniki.eu/duszniki/bip/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/budzet/budzet-2019/obligacje-2019.html

8. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2019 rok oraz sprawozdaniem finansowym.

10. Zapoznanie się z:

a)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2019 rok; - TEKST

b)      wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2019 rok;- TEKST

c)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium;

d)      opiniami komisji stałych Rady Gminy.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok;- TEKST

b)      udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2019 rok.- TEKST

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   /-/ Marek Liszkowski

 

 

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 19 MAJA 2020 R.

O G Ł O S Z E N I E

XXIV (24) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 19 maja (wtorek) 2020 r. o godz. 1700

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TEKST

b)      zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI

c)      "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2020 roku" - TEKST

d)      przekazania skargi Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - TEKST, załącznik

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                     /-/ Marek Liszkowski

 

Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie zakazu organizacji zgromadzeń, proszę o przesłanie wniosków/pism do Rady Gminy Duszniki na skrzynkę: rada@duszniki.eu bądź złożenie ich w Urzędzie Gminy Duszniki do 18 maja 2020 r. Treść pism zostanie odczytana w trakcie sesji.

SESJA ODBĘDZIE SIĘ W TYBIE ZDALNYM

Sesję można śledzić na stronie duszniki.sesja.pl

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 24 LUTEGO 2020 R.

O G Ł O S Z E N I E

XXIII (23) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 24 lutego (poniedziałek) 2020 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Sprawy komunalne, Komunalny Zakład Budżetowy.
 8. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania uchwał finansowych z 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020- TREŚĆ, ZAŁĄCZNIKI

c)      zmiany uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok- TREŚĆ

d)      ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Duszniki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.- TREŚĆ

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy                

                                                                                   /-/ Marek Liszkowski

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 21 STYCZNIA 2020 R.

O G Ł O S Z E N I E

XXII (22) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 21 stycznia (wtorek) 2020 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Duszniki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i komisji stałych za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

b)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

c)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

d)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

e)      szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  
i mieszkaniach chronionych, TREŚĆ

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

 

                                       Przewodniczący Rady Gminy                

                                                Marek Liszkowski