Projekty uchwał 2020 r.

Projekty uchwał na sesję w dniu 21 stycznia 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

XXII (22) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 21 stycznia (wtorek) 2020 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Duszniki.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
  6. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i komisji stałych za rok 2019.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

b)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

c)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

d)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

e)      szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  
i mieszkaniach chronionych, TREŚĆ

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

 

                                       Przewodniczący Rady Gminy                

                                                Marek Liszkowski