Projekty uchwał 2019

Projekty uchwał na sesję w dniu 25 listopada 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

XIX (19) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) 2019 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
  6.  Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
  7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

c)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020; TREŚĆ

d)      zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania; TREŚĆ

e)      metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;TREŚĆ

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Duszniki; TREŚĆ, załącznik

g)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko; TREŚĆ

h)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Sędziny i Zakrzewko. TREŚĆ, załącznik

          8. Interpelacje i zapytania radnych.

          9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

         10. Wolne głosy i wnioski.

         11. Zakończenie.