Projekty uchwał 2019

Projekty uchwał na sesję w dniu 26 marca 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

VII (7) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) 2019 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokoły z obrad VI sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. wydatkowania środków na stypendia przyznawane przez Wójta Gminy.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Roczne raporty jednostek organizacyjnych z działalności w roku 2018.

a)       Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach za 2018 rok;

b)      Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach za 2018 rok;

c)       Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach za 2018 rok;

d)      Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach za 2018 rok.

           7. Ocena akcji zima.

           8. Podjęcia uchwał w sprawie:

a)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026;TEKST

b)      zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;TEKST, załącznik

c)       emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; TEKST

d)      zaciągnięcia pożyczki na przebudowę kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu w Szkole Podstawowej w Grzebienisku;TEKST

e)      zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom;TEKST

f)        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 412/6 w Sękowie;TEKST, załącznik

g)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294 w Sędzinku;TEKST, załącznik

h)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 883/16 i 883/17 w Dusznikach;TEKST, załącznik

i)        sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/9);TEKST, UZASADNIENIE

j)        sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/10);TEKST, UZASADNIENIE

k)       sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna 412/11); TEKST, UZASADNIENIE

l)        sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/12); TEKST, UZASADNIENIE

m)    sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/13);TEKST, UZASADNIENIE

n)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki; TEKST

o)      Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2019 roku.TEKST

          9. Interpelacje i zapytania radnych.

         10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

         11. Wolne głosy i wnioski.

         12.Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 26 lutego 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

VI (6) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 26 lutego (wtorek) 2019 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokoły z obrad V sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. Kontroli wybranych przetargów w 2018 r.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Sprawy komunalne, Komunalny Zakład Budżetowy.
 7. Podjęcia uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TEKST

b)      zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TEKST, ZAŁĄCZNIK

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego. TEKST

         8. Interpelacje i zapytania radnych.

         9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

        10. Wolne głosy i wnioski.

         11. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 29 stycznia 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

V (5) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 29 stycznia (wtorek) 2019 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokoły z obrad III oraz IV sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. kontroli dotyczącej funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Podjęcia uchwał w sprawie:

a)      ustalenia zasad wypłacania wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowym radnym; TREŚĆ

b)      ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom; TREŚĆ

c)      ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Duszniki; TREŚĆ

d)      regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

e)      ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności    nieruchomości gruntowych stanowiących własności Gminy Duszniki; TREŚĆ

f)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowskiej w Dusznikach; TREŚĆ

         7. Interpelacje i zapytania radnych.

         8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

         9. Wolne głosy i wnioski.

         10. Zakończenie.