Projekty uchwał 2018

Projekty uchwał na sesję w dniu 24 lipca 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

LIII (53) sesja Rady Gminy Duszniki

Odbędzie się dnia 24 lipca (wtorek) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad LII/18 sesji Rady Gminy Duszniki.
  3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja Komisji Rewizyjnej o przebiegu kontroli w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej w gminie.
  5. Omówienie realizacji inwestycji na 2018 rok.
  6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026;TREŚĆ

b) zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018;TREŚĆ

c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Duszniki;TREŚĆ

d) trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;TREŚĆ

e) zmiany nazwy patrona Szkoły Podstawowej w Dusznikach;TREŚĆ

f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Duszniki oraz określenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, psychologa i logopedy;TREŚĆ

g) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki;TREŚĆ

h) przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki;TREŚĆ

i) nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko;TREŚĆ

j) nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko;TREŚĆ

k) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilczyna;TREŚĆ

l) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 535/3)- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;TREŚĆ

m) bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Podrzewie, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 535/4);TREŚĆ

n) zmiany nieruchomości położonych na terenie miejscowości Brzoza.TREŚĆ

         8. Interpelacje i zapytania radnych.
         9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
        10. Wolne głosy i wnioski.
        11. Zakończenie.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                    Ryszard Pacholak