Projekty uchwał

 

ROO.0002.2.2021.MM

O G Ł O S Z E N I E

XXXVI (36) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 23 lutego (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

b)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Duszniki na lata 2021-2023

d)      uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Duszniki na lata 2021-2030

e)      uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Duszniki na lata 2021-2024

f)       zmiany Uchwały Nr XXXIV/231/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2021

g)      przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

h)      ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i)       nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo

j)       w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/08 z dnia 26.08.2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

k)      rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

l)       rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

m)   przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo: http://www.duszniki.eu/nagrania-sesji

 

ROO.0002.1.2021.MM

O G Ł O S Z E N I E

XXXV (35) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 19 stycznia (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Duszniki za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Duszniki za 2020 roku.
 8. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

b)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 

Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo na subdomenie: duszniki.sesja.pl