Zastępca Wójta

Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok

   Korekta oświadczenia
majątkowego za 2016 rok

KOREKTA Oświadczenia majątkowego za 2016 rok

   KOREKTA
Oświadczenia majątkowego
za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
Tadeusza Zimnego
za 2016 r.

- POBIERZ

Oświadczenie majątkowe za 2015

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
Tadeusza Zimnego
za 2015r.

- POBIERZ

Oświadczenia majątkowe na dzień 28 stycznia 2015r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZASTĘPCY WÓJTA GMINY

Beata Kontusz-Iwańczuk

na dzień 28 stycznia 2015 r.
- POBIERZ

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
BEATY KONTUSZ-IWAŃCZUK
za 2013r.

- POBIERZ

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
BEATY KONTUSZ-IWAŃCZUK
za 2012r.

- POBIERZ

Oświadczenie Majątkowe na dzień 28 stycznia 2013 roku

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZASTĘPCY WÓJTA GMINY

Beata Kontusz-Iwańczuk

na dzień 28 stycznia 2013 r.
-
POBIERZ

Oświadczenie Majątkowe na dzień 4 stycznia 2013 roku

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZASTĘPCY WÓJTA GMINY

GRAŻYNY GOŁAŚ

na dzień 4 stycznia 2013 r.
-
POBIERZ

 

Oświadczenie Majątkowe za 2011r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZASTĘPCY WÓJTA GMINY

GRAŻYNY GOŁAŚ

za 2011r.

- POBIERZ

Oświadczenie Majątkowe za 2010r

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZASTĘPCY WÓJTA GMINY

GRAŻYNY GOŁAŚ

za 2010r

- POBIERZ

Oświadczenie Majątkowe za 2009r


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZASTĘPCY WÓJTA GMINY

GRAŻYNY GOŁAŚ

za 2009r

- POBIERZ

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZASTĘPCY WÓJTA GMINY

GRAŻYNY GOŁAŚ

 

Oświadczenie za 2007 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZASTĘPCY WÓJTA GMINY

GRAŻYNY GOŁAŚ

str nr 1 oświadczenia za 2007r.

str nr 2 oświadczenia za 2007r.

str nr 3 oświadczenia za 2007r.

 

str nr 4 oświadczenia za 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie za 2006 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZASTĘPCY WÓJTA GMINY

GRAŻYNY GOŁAŚ

- POBIERZ

*

OŚWIADCZENIE  MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 1
 
Duszniki, dnia 08.01.2007r.
                                                                      
Uwaga :
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
 
CZĘŚĆ A
 
Ja, niżej podpisany (a), Grażyna Gołaś z d. Stopa
                                   (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) 19 luty 1958r. w Szamotułach
 
ul. Sportowa 1, 64- 550 Duszniki - Urząd Gminy Duszniki
Zastępca Wójta Gminy
                 (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z 2000r. Nr 26, poz.306 oraz z 2002r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :
I.
Zasoby pieniężne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej :2.500,00 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : 100 USD
- papiery wartościowe : nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni : 152 m2, o wartości : 230.000 zł    tytuł prawny : współwłaściciel
2. Mieszkanie o powierzchni : nie dotyczy, o wartości :
    tytuł prawny :
3. Gospodarstwo rolne :
    rodzaj gospodarstwa : nie dotyczy. , powierzchnia : ........................
    o wartości : ....
    rodzaj zabudowy : ...
    tytuł prawny : .....
    Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości : .......
4. Inne nieruchomości : działka
    powierzchnia : 0,59 ha
    o wartości : 30.000,00 zł
    tytuł prawny :współwłaściciel
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych  – należy podać liczbę i emitenta udziałów :    
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce : .....
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ....
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych  – należy podać liczbę i emitenta akcji :
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce : ...
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ....
V.
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo :
nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot
    działalności) : nie dotyczy
     - osobiście ...
     - wspólnie z innymi osobami ....
    Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości :
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
    takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) : ....
    - osobiście ......
    - wspólnie z innymi osobami .......
    Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ....
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) nie dotyczy
     - jestem członkiem zarządu (od kiedy) : .....
    - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : .....
    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ....
    Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
2. W spółdzielniach :
    - jestem członkiem zarządu (od kiedy) : ......
    - jestem członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy) : .....
    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ......
    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą :
    - jestem członkiem zarządu (od kiedy) : ....
    - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : ....
    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ......
    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : .....
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu :
umowa o pracę 34.285,88 zł brutto
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji) :
Fiat Siena 1998r.
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej  10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości) :
nie dotyczy
________________________
1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
   i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.