ROK 2020

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 30 czerwca 2020 r. (opublikowano dnia 3 lipca 2020 r.)

 PODJĘTE W TRAKCIE XXVII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI

a)      Uchwała Nr XXVII/184/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Duszniki (głównego księgowego budżetu) - TEKST

b)      Uchwała Nr XXVII/185/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Duszniki (głównego księgowego budżetu) - TEKST

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. (opublikowano 25.06.2020 r.)

PODJĘTE W TRAKCIE XXV SESJI RADY GMINY DUSZNIKI

a)      Uchwała Nr XXV/174/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TEKST

b)      Uchwała Nr XXV/175/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020- TEKST, ZAŁĄCZNIKI

c)      Uchwała Nr XXV/176/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/306/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Duszniki oraz warunków korzystania z tych przystanków- TEKST

d)      Uchwała Nr XXV/177/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 29, 26/1, 26/2, 26/3 położonych w Sędzinku- TEKST

e)      Uchwała Nr XXV/178/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/172/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2020 roku"- TEKST, uzasadnienie

f)       Uchwała Nr XXV/179/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Szamotułach złożonych na uchwały Rady Gminy Duszniki w sprawie statutów sołectw podjętych na XLVI sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 28 lipca 2009 r. (numery uchwał od 307 do 311, od 313 do 316, od 318 do 321)- TEKST

g)      Uchwała Nr XXV/180/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/139/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki na rok 2020- TEKST, ZAŁĄCZNIK

 

PODJĘTE W TRAKCIE XXVI SESJI RADY GMINY DUSZNIKI

 

a)      Uchwała Nr XXVI/181/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2019 rok - TEKST

 

b)      Uchwała Nr XXVI/182/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok- TEKST

 

c)      Uchwała Nr XXVI/183/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2019 rok- TEKST

 

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r.

a)      Uchwała Nr XXIV/170/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TEKST (umieszczone na BIP 25.05.2020 r.)

b)      Uchwała Nr XXIV/171/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI (umieszczone na BIP 21.05.2020 r.)

c)      Uchwała Nr XXIV/172/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2020 roku" - TEKST (umieszczone na BIP 21.05.2020 r.)

d)      Uchwała Nr XXIV/173/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przekazania skargi Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - TEKST, ZAŁĄCZNIK (umieszczone na BIP 21.05.2020 r.)

 

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r.

a)      Uchwała Nr XXIII/167/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TEKST

b)      Uchwała Nr XXIII/168/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI

c)      Uchwała Nr XXIII/169/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Duszniki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - TEKST

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r.

a)      Uchwała Nr XXII/160/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XXII/161/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny,TREŚĆ

c)      Uchwała Nr XXII/162/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

d)      Uchwała Nr XXII/163/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

e)      Uchwała Nr XXII/164/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, TREŚĆ

f)       Uchwała Nr XXII/165/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Sarbia, TREŚĆ

g)      Uchwała Nr XXII/166/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie:zasad ustalania i przekazywania Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Dusznikach z budżetu Gminy Duszniki kwot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikających z cząstkowych deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawianych przez ten Zakład, TREŚĆ