ROK 2019

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 4 września 2019 r.

a)      Uchwała Nr XIV/75/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 04 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026;CZYTAJ

b)      Uchwała Nr XIV/76/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 04 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;CZYTAJ,załącznik

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r.

a)      Uchwała Nr XIII/62/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XIII/63/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

c)      Uchwała Nr XIII/64/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji; TREŚĆ

d)      Uchwała Nr XIII/65/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  występowania mieszkańców Gminy Duszniki z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą; TREŚĆ

e)      Uchwała Nr XIII/66/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  utworzenia Przedszkola w Podrzewiu i nadania statutu; TREŚĆ

f)       Uchwała Nr XIII/67/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Sękowie i nadania statutu; TREŚĆ

g)      Uchwała Nr XIII/68/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Dusznikach i nadania mu statutu; TREŚĆ

h)      Uchwała Nr XIII/69/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/372/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Duszniki oraz określenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, psychologa i logopedy; TREŚĆ

i)        Uchwała Nr XIII/70/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku; TREŚĆ

j)        Uchwała Nr XIII/71/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/8 położonej w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki; TREŚĆ

k)      Uchwała Nr XIII/72/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 583/5, 583/7, 583/9 i 583/10 w Dusznikach; TREŚĆ

l)        Uchwała Nr XIII/73/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo; TREŚĆ

m)   Uchwała Nr XIII/74/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  przekazania skargi do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki. TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 25 czerwca 2019 r.

Uchwały XII sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 25 czerwca 2019 r.

 1.     Uchwała Nr XII/61/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko - TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2019 r.

a)      Uchwała Nr XI/60/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Duszniki. TREŚĆ

 

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r.

 

a)      Uchwała Nr IX/50/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr IX/51/19 rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

c)      Uchwała Nr IX/52/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawiepodziału sołectwa Mieściska ? Sarbia i stworzenia sołectwa Mieściska i sołectwa Sarbia; TREŚĆ, załącznik nr 1, załącznik nr 2

d)      Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia; TREŚĆ

e)      Uchwała Nr IX/54/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Duszniki na lata 2019-2022; TREŚĆ, załącznik

f)       Uchwała Nr IX/55/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki; TREŚĆ, załącznik, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

g)      Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie Przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Duszniki. TREŚĆ

 

a)      Uchwała Nr X/57/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2018 rok; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr X/58/19 Rady Gminy Duszniki z Dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok; TREŚĆ

c)      Uchwała Nr X/59/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2018 rok. TREŚĆ

 

 

 

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 2019 r.

a)       Uchwała Nr VIII/48/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr VIII/49/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

 

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r.

a)       Uchwała Nr VII/32/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr VII/33/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

c)       Uchwała Nr VII/34/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;TREŚĆ

d)      Uchwała Nr VII/35/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz
z instalacją gazu w Szkole Podstawowej w Grzebienisku; TREŚĆ

e)      Uchwała Nr VII/36/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet przysługujących radnym
i sołtysom; TREŚĆ

f)        Uchwała Nr VII/37/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 412/6
w Sękowie; TREŚĆ, załącznik nr 1

g)       Uchwała Nr VII/38/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294
w Sędzinku; TREŚĆ, załącznik nr 1

h)      Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 883/16
i 883/17 w Dusznikach; TREŚĆ, załącznik nr 1

i)        Uchwała Nr VII/40/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/9); TREŚĆ, uzasadnienie

j)        Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/10); TREŚĆ, uzasadnienie

k)       Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna 412/11); TREŚĆ, uzasadnienie

l)        Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/12); TREŚĆ, uzasadnienie

m)    Uchwała Nr VII/44/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina
Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/13); TREŚĆ, uzasadnienie

n)      Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki; TREŚĆ

o)      Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2019 roku; TREŚĆ

p)      Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Lawendowej w Podrzewiu; TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r.

 

a)      Uchwała Nr VI/28/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026,TREŚĆ

b)      Uchwała Nr VI/29/19 Rady Gminy Duszniki z dania 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, TREŚĆ, załącznik

c)      Uchwała Nr VI/30/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego,TREŚĆ

d)      Uchwała Nr VI/31/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 29 stycznia 2019 r.

a)      ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Duszniki; TREŚĆ

b)      regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; TREŚĆ; załącznik

c)      ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własności Gminy Duszniki; TREŚĆ

d)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowskiej w Dusznikach, TREŚĆ