ROK 2019

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 2019 r.

a)       Uchwała Nr VIII/48/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr VIII/49/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

 

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r.

 

a)      Uchwała Nr VI/28/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026,TREŚĆ

b)      Uchwała Nr VI/29/19 Rady Gminy Duszniki z dania 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, TREŚĆ, załącznik

c)      Uchwała Nr VI/30/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego,TREŚĆ

d)      Uchwała Nr VI/31/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.TREŚĆ

Uchwały rady Gminy Duszniki z dnia 29 stycznia 2019 r.

a)      ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Duszniki; TREŚĆ

b)      regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; TREŚĆ; załącznik

c)      ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własności Gminy Duszniki; TREŚĆ

d)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowskiej w Dusznikach, TREŚĆ