Protokoły z sesji Rady Gminy Duszniki

PROTOKÓŁ XXXIV SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 29 grudnia 2020 r.

Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Duszniki(opubl. w BIP 12.01.2021)

PROTOKÓŁ XXXIII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 29 grudnia 2020 r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Duszniki(opubl. w BIP 12.01.2021)

PROTOKÓŁ Z XXXII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 26 listopada 2020 r.

Protokół z XXXII sesji Rady Gminy Duszniki 

Lista obecności na XXXII sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 26 listopada 2020 r.

Wykaz imiennych głsowań podczas XXXII sesji rady Gminy Duszniki

 

PROTOKÓŁ Z XXXI SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 22 października 2020 r.

Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Duszniki 

Lista obecności na XXXI sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 22 października 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z kontroli przeprowadzonej w dniu 22 października 2020 r.

Sprawozdanie Wójta z działalności za okres od 19 września 2020 r. do 19 października 2020 r.

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na 2021 rok"

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok

PROTOKÓŁ Z XXX SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 29 września 2020 r.

Protokół z XXX sesji Rady Gminy Duszniki (zamieszczono w BIP 14 października 2020 r.)

Lista obecności na XXX sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 29 września 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Duszniki

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dusznikina lata 2020-2027

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/8 położonej w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki

Imienny wykaz głosowań nad przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 68. położonej w miejscowości Podrzewie, Gmina Duszniki

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie Statutu Biblioteli Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

 

PROTOKÓŁ Z XXIX SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 1 września 2020 r.

Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Duszniki (zamieszczono dnia 21 września 2020 r.)

Lista obecności na XXIX sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 1 września 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Duszniki

Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Duszniki wraz z poprawkami

Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Duszniki

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Duszniki za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko

PROTOKÓŁ Z XXVIII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 24 lipca 2020 r. (opublikowano w BIP 31.07.2020 r.)

Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r.

Lista obecności na XXVIII sesji Rady gminy Duszniki z dniu 24 lipca 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, analiza wysokości opłat za I półrocze 2020 roku

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 czerwca 2020 r

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wierzeja

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 2020/2021

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieściska

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo

 

 

 

PROTOKÓŁ Z XXVII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 30 czerwca 2020 r. (opublikowano w BIP 13.07.2020 r.)

Protokół z XXVII sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 30 czerwca 2020 r. - TEKST

Lista obecności na XXVII sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 30 czerwca 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Imienny wykaz głosowań

 

 

PROTOKÓŁ Z XXVI SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 23 czerwca 2020 r. (opublikowano w BIP 1.07.2020 r.)

Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. - TEKST

Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. wraz z naniesionymi poprawkami - TEKST

Lista obecności na XXVI sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 23 czerwca 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Imienny wykaz głosowań

PROTOKÓŁ Z XXV SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 23 czerwca 2020 r. (opublikowano w BIP 1.07.2020 r.)

Protokół z XXV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. - TEKST (opublikowano w BIP 07.07.2020)

Lista obecności na XXV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Informacja Komisji Rewizyjnej

Imienny wykaz głosowań

 

PROTOKÓŁ Z XXIV SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 19 maja 2020 r.

Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. (opubl. w BIP 15.06.2020 r.)- TEKST

Lista obecności na XXIV sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 19 maja 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku radnego Pawła Henicza o przerwanie obrad do 26 maja  2020 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIII sesji

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi w roku 2019

Sprawozdanie z działalności GKRPA za 2019 rok

Imienny wykaz głosowań

 

PROTOKÓŁ Z XXIII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 24 lutego 2020 r.

Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2020 r. - TREŚĆ

Lista obecności na XXIII sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 24.02.2020

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w 2019 r.

Informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Imienny wykaz głosowań na XXIII sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 24.02.2020

zał, nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 5, zał. nr 6- wyłączenie jawności z uwagi na ochronę danych osobowych

 

PROTOKÓŁ Z XXII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 21 stycznia  2020 r.

Protokół z XXII sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia  2020 r. - TREŚĆ

Imienny wykaz głosowań;

sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki;

Sprawozdanie z prac RG za 2019;

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019;

Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019;

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Budżetu za 2019;

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego za 2019;

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia za 2019

Lista mówców - wyłączenie jawności z uwagi na ochronę danych osobowych osób prywatnych