Kadencja 02-06

PROTOKÓŁ Z SESJI XXXIV

P R O T O K Ó Ł  NR XXXIV/05
z sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 27 kwietnia 2005r.
 
Ad. 1. O godz. 1805 przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XXXIV sesję. Powitał radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz młodzież gimnazjalną, nauczycieli i wszystkich zebranych w sali Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach. Stwierdził obecność 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum,  pozwalające na podejmowanie decyzji. Nieobecny  Mariusz Durczak.
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni otrzymali z materiałami na sesję.
  1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami i z wykonania uchwał.
  4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2004 rok.
  5. Dyskusja.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie:
-    udzielenia/nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki.
  1. Wolne głosy, pytania i wnioski.
  2. Zakończenie.
 
 
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
 
Ad. 3. Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
Sprawozdanie jest zał. nr 4 do protokółu.
 
Ad. 4 i 5. W okresie od 4 do 11 kwietnia br. odbyły się posiedzenia wszystkich komisji stałych, na których omawiano realizację ubiegłorocznego budżetu. W spotkaniach brali udział -  odpowiadając na pytania i udzielając wyjaśnień  - Wójt i Skarbnik Urzędu.
 
Wójt przedstawił na dzisiejszej sesji (z użyciem rzutnika na ekranie) informację z wykonania budżetu  - objaśniając zebranym poszczególne pozycje planów dochodów i wydatków budżetu oraz odczytał uchwałę Składu Orzekającego Nr 17/SO-18/2005 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2005 roku zawierającą pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 rok.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2004 rok jest zał. nr 5 do protokółu.
 
Radny Romuald Sobkowiak - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia przedstawił stanowisko komisji, stwierdzając, że najbliższe są mu sprawy oświaty i kultury. Podkreślił dużą troskę o sprawy oświaty, czego dowodem są ostatnie inwestycje; przebudowa kotłowni węglowej na  gazową w przedszkolu w Podrzewiu, budowa kotłowni gazowej w szkole podstawowej w Sękowie, rozbudowa gimnazjum , wymiana okiem w szkole podstawowej w Dusznikach (dotacja z PAOW).
Również ważne były prace wykończeniowe w Gminnym Centrum Kultury, na które przeznaczono 100.000,-zł.
Celowe i zasadne było pozostawienie podatków lokalnych na poziomie ubiegłego roku. Zwiększyła się ich ściągalność z korzyścią dla budżetu.
Przeznaczenie 40% budżetu na inwestycje są dowodem myślenia o przyszłości.
Budżet roku 2004 został wykonany dobrze i gospodarnie.
 
Radny Grzegorz Pawlak - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu podkreślił, że znacząco wzrosła ściągalność podatku, a tym samym zmniejszyły się zaległości z tego tytułu. Cieszy wzrost dochodu i realizacja większości zaplanowanych inwestycji.
Nie udało się zrealizować  inwestycji kanalizacyjnych pod nazwą VS -3 i VS-4 (z uwagi na powiązanie z generalną przebudową ulicy Generała Świerczewskiego ) oraz przygotować dokumentacji na budowę kanalizacji dla Sękowa.
Budżet roku  2004  jest kolejnym, dobrze wykonanym zadaniem. Komisja dziękuje Wójtowi i Skarbnikowi za bardzo wnikliwe opracowanie informacji z wykonania budżetu i wnioskuje o udzielenie Wójtowi absolutorium.
 
Radny Stanisław Subsar przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji, uznając sprawozdanie za rzetelne i zgodne pod względem  budżetu uchwalonego z wykonanym, odczytał pozytywną opinię komisji o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2004 rok
 
Radny Ryszard Krawczyk przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego wyraził pozytywną opinię o wykonaniu budżetu.
 
Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki odczytał uchwałę Składu Orzekającego Nr 14/SO-18/Ab/2005/Po Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki w sprawie  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok. Opinia jest pozytywna.
Powiedział, że budżet realizowany był prawidłowo. Zrealizowano prawie wszystkie zaplanowane inwestycje. Nie ma zastrzeżeń do pracy Wójta i przychyla się do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium.
 
Ad. 6. Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki.
 
 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę jednomyślnie - w głosowaniu jawnym - 14 głosami za, przy ustawowym składzie rady - wynoszącym 15 osób.
 
Uchwała nr XXXIV-171-/05 jest zał. nr 6  do protokółu.
 
Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki podziękował Wójtowi, złożył gratulacje, wręczył kwiaty i życzył dalszej owocnej współpracy z Radą.
 
Wójt Adam Woropaj podziękował Radzie za udzielenie absolutorium i  dobrą współpracę. Podziękował również sołtysom i pracownikom Urzędu za wspólną pracę dla dobra Gminy.
 
Ad.7. Wolne głosy, pytania i wnioski..
 
Radny Romuald Sobkowiak zwrócił się do młodzieży uczestniczącej w sesji, mówiąc, że  najcięższą pracę radni wykonali na posiedzeniach komisji, które odbywały się po otrzymaniu informacji o wykonaniu budżetu za rok 2004 z udziałem Wójta i Skarbnika. Zwrócił uwagę na ilość problemów i zagadnień z jakimi musi się zmagać Wójt i pracownicy urzędu. Zachęcał młodzież do uczestniczenia w sesjach rady.
 
Nauczycielka Joanna Kosikiewicz poprosiła o więcej szczegółów na temat subwencji oświatowej
 
Wójt wyjaśnił zasady przyznawania subwencji, którą otrzymują samorządy na realizację zadań oświatowych. Jej wielkość zależy od wielu czynników, z których najważniejszy to - liczba uczniów. (w 2005r. na jednego ucznia przypada 2.769,80zł rocznie). Gminy wiejskie mają dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy). Po otrzymaniu subwencji Gminny Zespół Oświatowy sporządza plan finansowy na poszczególne placówki, który zatwierdza rada gminy.
W br. gmina otrzymała subwencję o 200.000zł  mniejszą  niż w 2004r.   .
 
Nauczycielka Joanna Szwarc  zapytała o program  LEADERA+ i uchwałę o zmianie nazwy ulicy Świerczewskiego.
 
Wójt odpowiedział, że zmiany nazwy ulicy dokonano na wniosek mieszkańców Dusznik.
Program LEADER +  ma na celu rozwój i aktywizację obszarów wiejskich. Wymaga działań partnerskich. Gmina podpisała porozumienie z gminami Lwówek, Opalenica i Kuślin. Złożony projekt do Schematu I umożliwi uzyskanie do 150.000zł dofinansowania.
 
Dyrektor GCI Bogdan Buda przedstawił program imprez na najbliższe dni majowe, zaprosił do udziału w obchodach Dni Dusznik 30 kwietnia i 1 maja oraz uroczystościach upamiętniających 60 rocznicę zakończenia II wojny światowej - 8 maja. W tym dniu odbędzie się "Sztafeta Pokoju" z udziałem młodzieży gimnazjalnej.
 
Ad. 8. Zakończenie.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 19 30 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki
zamknął XXXIV  sesję Rady Gminy Duszniki.
Protokółowała 
 /-/Maria Woźniak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Gracjan Skórnicki