Kadencja 02-06

PROTOKÓŁ Z SESJI XL

P R O T O K Ó Ł  NR  XL/05
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 02 grudnia 2005r.
 
Ad. 1. O godz. 1010 przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył nadzwyczajną XL sesję. Powitał radnych, wójta, zastępcę wójta, sekretarza i skarbnika Urzędu - zebranych w salcwe Urzędu Gminy  w Dusznikach. Stwierdził obecność 11 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie decyzji. Nieobecni: Mariusz Durczak i Stanisław Subsar (usprawiedliwieni), Marian Kaźmierowski i Cezary Stachowiak.
Listy obecności radnych i gości są zał. nr 1 i 2 do protokółu.
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
  1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki w miejscowościach Grzebienisko, Duszniki, Chełminko

  1. Wolne głosy, pytania i wnioski.
  2. Zakończenie.
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
      Przybyli spóźnieni radni Cezary Stachowiak i Marian Kaźmierowski, tym samym liczba radnych obecnych na sesji wynosi 13.
Ad. 3. Przystąpiono do podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
      Skarbnik udzieliła wyjaśnień dotyczących wprowadzanych zmian.
      Radny Bogdan Kijak zapytał dlaczego wycofuje  się dotację przyznaną na dofinansowanie wynagrodzeń pracodawcom zatrudniających młodocianych pracowników.
      Wójt odpowiedział, że nie było chętnych pracodawców spełniających wymagania.
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
      Uchwała nr XL-208/05 jest zał. nr 3 do protokółu.
b)    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki w miejscowościach Grzebienisko, Duszniki, Chełminko
Wójt wyjaśnił, że zmiana w części działki nr 584/2 dotyczy zmiany z działki rolnej pod aktywizacje gospodarczą, a nie jak mylnie podano w projekcie pod zabudowę mieszkaniową.
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
            Uchwała nr XL-208/05 jest zał. nr 4 do protokółu.
Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady odczytał pismo mieszkańców ulicy Lipowej w Sękowie, którzy  proszą  o interwencję w sprawie naprawy drogi (ul. Lipowej) i przestawienie znaku ograniczającego prędkość.
Wójt wyjaśnił, że otrzymał pismo tej samej treści i przekazał je zgodnie z kompetencją Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, o czym poinformował Ewę Lewicką (podpisaną na liście mieszkańców).
Przewodniczący Rady przypomniał przewodniczącym komisji o przygotowaniu na najbliższą sesję planów pracy na 2006r. i zaproponował, aby radni przedstawili propozycje do planu pracy rady na rok 2006.
Radni Bogdan Kijak i Romuald Sobkowiak zaproponowali, aby sesje odbywały się w innych miejscowościach, przybliżając się tym sposobem do mieszkańców gminy.
Postanowiono, że majowa sesja zostanie poświęcona sprawom oświaty, jedna - bezpieczeństwu, jedna strategii rozwoju gminy.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby na komisjach omówić propozycje do planu pracy rady.
Radny Romuald Sobkowiak przedstawił pismo Starosty Szamotulskiego w sprawie propozycji kandydatur do publikacji Biografii Znanych Szamotulan.
Postanowiono przedyskutować temat na komisjach.
Radny Grzegorz Pawlak poruszył temat opłat pobieranych przez Gminne Centrum Kultury za wynajem sali przez szkoły. Uważa, że wynajem powinien być bezpłatny, ponieważ niewielki dochód z zabawy zasila konto szkoły. Przy opłacie w wys. 500,-zł,  zabawa jest nieopłacalna.
Wójt wyjaśnił, że 500,-zl pokrywa tylko koszty własne, które ponosi GCK (ogrzewanie, oświetlenie, sprzątanie, dyżur pracownika).
Radni byli zgodni, że aby osiągnąć dochód z zabawy trzeba wiele inwencji i zaangażowania organizatorów. Zwolnienie z opłaty za wynajem jest tylko przekładaniem pieniędzy z kasy urzędu do GCK, który trzeba będzie dofinansować.
Zastępca wójta Maria Woźniak poinformowała radnych o zgłoszeniu przez mieszkańców Podrzewia  swojego sołtysa Zygmunta Bistuły - w uznaniu jego zasług - do ogólnopolskiego konkursu na SOŁTYSA ROKU 2006. Na liście poparcia swoje podpisy złożyli wszyscy obecni radni.
Ad. 7. Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 11 30 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki zamknął nadzwyczajną XL sesję Rady Gminy Duszniki, zapraszając zaraz po sesji radnych - członków komisji stałych na wspólne posiedzenie. Głównym tematem będzie omówienie projektu budżetu na 2006 rok.
 
Protokółowała
/-/Maria Woźniak
                                                                                    
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Gracjan Skórnicki