Kadencja 02-06

PROTOKÓŁ Z SESJI XXXVI

P R O T O K Ó Ł  NR XXXVI/05
z sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 22 czerwca 2005r.
 
Ad. 1. O godz. 1810 przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XXXVI sesję. Powitał radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, autora projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michała Dudzińskiego oraz przedstawicieli gminnych jednostek straży pożarnej - zebranych w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach. Stwierdził obecność 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum,  pozwalające na podejmowanie decyzji. Nieobecna usprawiedliwiona Krystyna Martyniec.
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
 
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki (pkt 5"e"), który radni otrzymali wczoraj do wiadomości. Wszyscy radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
  1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami i z wykonania uchwał.
  4. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki,
b)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki woj. Wielkopolskie,
c)    uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki dla obszarów położonych w Ceradzu Dolnym, Sędzinach, Podrzewiu, Mieściskach, Dusznikach i Grzebienisku.,
d)    zmiany uchwały nr XXIII-118/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki
e)    przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki
  1. Wolne głosy, pytania i wnioski.
  2. Zakończenie.
 
 
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
 
Ad. 3. Wójt Adam Woropaj złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
Sprawozdanie jest zał. nr 4 do protokółu.
Na pytanie kiedy będzie można korzystać w Dusznikach z  Neostrady i czy współpraca z Fassbergiem dotyczy tylko szkoły w Grzebienisku, Wójt odpowiedział, że Neostrada ma być dostępna od sierpnia br., a z Fassbergiem nawiązała kontakt tylko Szkoła Podstawowa w Grzebienisku.
 
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych złożył Wójt, który pełni funkcję prezesa Zarządu Gminnego OSP. W dowód uznania i szacunku dla wszystkich strażaków wręczył komendantowi gminnemu OSP Leszkowi Chojnackiemu pamiątkową paterę.
Sprawozdanie z działalności OSP na terenie Gminy Duszniki jest zał. nr 5 do protokółu.
 
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
 
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
Uchwała nr XXXVI-181/05  jest zał. nr 6 do protokołu.
 
b)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki woj. Wielkopolskie
     
    Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
      Uchwała nr XXXVI-182/05  jest zał. nr 7 do protokółu.
 
c)    uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki dla obszarów położonych w Ceradzu Dolnym, Sędzinach, Podrzewiu, Mieściskach, Dusznikach i Grzebienisku.
 
Objaśnień udzielał autor projektu Michał Dudziński.
Ustalono 10% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. (wszyscy głosowali za)
 
     Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
     Uchwała nr XXXVI-183/05  jest zał. nr 8 do protokółu.
 
d)    zmieniająca  uchwałę nr XXIII-118/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki
   
    Radny Bogdan Kijak uważa, że projekt uchwały jest nieczytelny, wzbudził niezdrowe
    emocje.
 
Przewodniczący uzasadnił podwyższenie wynagrodzenia Wójta (zwiększenie o 10%
dodatku  specjalnego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego).Wójt 
zdobył II miejsce i 100.000,-zł na drogi gminne (poprzednio 300.000,-zł) w konkursie
na najlepszego burmistrza-wójta roku. Za wybitne zasługi w działalności samorządowej otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.   
 
   Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
     Uchwała nr XXXVI-184/05  jest zał. nr 9 do protokółu.
 
Wójt podziękował Radzie za podjętą uchwałę i powiedział, że ma satysfakcję, że
więcej dał  do wspólnej kasy niż z niej dostał.
 
e)    przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki.
 
   
    Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
      Uchwała nr XXXVI-185/05  jest zał. nr 10 do protokółu.   
 
 Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.
 
Radny Józef Augustynek zaproponował, aby przy okazji przebudowy drogi wojewódzkiej w Dusznikach (ul. Świerczewskiego) rozważyć możliwość zainstalowania świateł na w/w drodze przy skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego. Jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. W tym miejscu przechodzą dzieci do szkoły, "ocierając się" codziennie o śmierć lub kalectwo.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy znaleźć środki w budżecie, aby korzystając z remontu drogi zainstalować światła, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo dzieci.
 
Radny Romuald Sobkowiak potwierdza, że ruch jest bardzo duży, a nowa nawierzchnia będzie zachęcać do większej prędkości.
 
Radny Grzegorz Pawlak uważa, że światła stworzą nowy problem. Hamujące i ruszające TIRy będą zmorą dla mieszkańców pobliskich domów.
 
Radny Bogdan Kijak zaproponował, aby Wójt przygotował zestawienie inwestycji i wydatków z nimi związanymi z podziałem na poszczególne wioski za ostatnie 15 lat.
 
Wójt odpowiedział, że jest to trudne do wykonania.
 
Radny Grzegorz Pawlak powiedział, że zaproponował (żartobliwie) burmistrzowi Opalenicy, który zdobył w konkursie na najlepszego burmistrza -wójta roku  III miejsce i 50.000zł nagrody, aby wspólnie z wójtem Dusznik połączyć  siły i środki zdobyte w Krajence i dokończyć drogę na pograniczu obu gmin.
 
Radny Stanisław Subsar przewodniczący komisji rewizyjnej zdał relację z kontroli przeprowadzonej w OSP Podrzewie. Podkreślił dużą dbałość o sprzęt, wyposażenie i stroje. Przekazał wniosek strażaków do Komunalnego Zakładu Budżetowego o sprawdzenie wszystkich hydrantów.
 
Sołtys Jan Lichocki zaproponował, aby zainstalować na ulicy Świerczewskiego fotoradar, który ograniczyłby nadmierną prędkość.
 
Wójt odpowiedział, że jest to mało skuteczna metoda.
 
Wojciech Bryszak - strażak z Ceradza Dolnego prosił o zabezpieczenie środków dla Zarządu Gminnego OSP na odnowienie sprzętu. Potrzebne są nowe  motopompy.
 
Leszek Pustkowiak - strażak z Grzebieniska dopominał się o należne wynagrodzenie dla kierowców za dbałość i obsługę samochodów strażackich.
 
Tadeusz Fręśko - naczelnik OSP Wilkowo zwracał uwagę na staw w Wilkowie, który mógłby pełnić rolę zbiornika przeciw pożarowego, gdyby był pogłębiony i oczyszczony.
 
Adam Nowak - strażak z Niewierza i przewodniczący Rady Rodziców przy Gimnazjum w Dusznikach zaapelował o zorganizowanie parkingu dla rodziców odwożących dzieci do przedszkola i szkoły. Szkolny parking jest zbyt mały. Szkoła ma pozytywną opinię biskupa Gądeckiego na wykorzystanie na ten cel ziemi należącej do kościoła.
 
Wójt wyjaśnił, że kuria wyraziła zgodę na kupno w/w gruntu. Natomiast policja nie wyraża zgody na parking w proponowanym miejscu z uwagi na bliskość skrzyżowania dróg.
Parking szkolny powiększy się z chwilą zlikwidowania wiaty na opał, co planowane jest w najbliższym czasie.
 
Przewodniczący zaprosił wszystkich radnych i sołtysów 1 lipca br. na uroczystą wyjazdową sesję do Zajączkowa z okazji 15-lecia samorządu.
 
Ad. 7. Zakończenie.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 20 00 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki
zamknął XXXVI  sesję Rady Gminy Duszniki.
Protokółowała
/-/Maria Woźniak
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Gracjan Skórnicki