KOKKFiZ

PROTOKÓŁ NR 27/05

PROTOKÓŁ NR 27/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
wspólnie z komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w dniu 13 czerwca 2005 r.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie, powitanie.
2.    Zajęcie stanowiska w sprawie ograniczenia tonażu na drogach powiatowych.
3.    Wolne głosy i wnioski.
4.    Zakończenie..
 
Ad. 1. Wspólne posiedzenie komisji otworzył i powitał zebranych wójt Adam Woropaj.
W posiedzeniu wzięła udział Janina Matjasz - skarbnik Gminy i przewodniczący rady Gracjan Skórnicki.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Ad. 2. Komisje spotkały się m.in. w celu wyrażenia opinii na temat wniosku Starostwa Powiatowego w Szamotułach w sprawie ograniczenia tonażu dla pojazdów ciężarowych na drodze powiatowej Chełmno-Duszniki i pisma Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie  wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t na drodze powiatowej.1892 na odcinku Ceradz Dolny-Brzoza.
Ad. 3. Wolne głosy i wnioski.
Skarbnik Janina Matjasz omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki.
Radni zaakceptowali proponowane zmiany.
Postanowiono, że czerwcowe posiedzenie komisji dotyczące oceny sportu - odbędzie się po rozliczeniu finansowym przez kluby pierwszego półrocza.
Wnioski
Radni są przeciwni wprowadzaniu ograniczeń tonażu na drogach powiatowych. Uważają, że należy umocnić pobocza i przystosować drogi do zwiększonego ruchu i tonażu.
Ad. 4. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
Protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
/-/ Romuald Sobkowiak